’’

BT - - NYHEDER - Claus Ja­cob­sen, tid­li­ge­re stu­di­e­vært på TVA

For­men har ta­get me­get af ind­hol­det. Og jeg sy­nes slet ik­ke, at se­er­ne får nok at vi­de om bag­grun­den for de hi­sto­ri­er, TVA ta­ger op me­re tid på hi­sto­ri­er, de selv har fun­det frem til, i ste­det for at be­skæft ige sig så me­get med det, der har stå­et i dag­bla­de­ne, « si­ger Claus Ja­cob­sen, der me­ner, at TVA kon­kur­re­rer for me­get med TV2 om at kom­me først med nyhe­der­ne.

» Selv­føl­ge­lig skal de la­ve nyhe­der, men man skal ik­ke kon­kur­re­re kun på hur­ti­ge nyhe­der. Der mang­ler selv­stæn­di­ge kri­ti­ske hi­sto­ri­er. Og så sav­ner jeg me­get, at bå­de stu­di­e­vær­ten og jour­na­li­ster­ne har un­der­søgt sa­ger­ne så me­get, at de kan hol­de dem, de in­ter­viewer, fast på, at det, de si­ger, ik­ke er rig­tigt, for­di TVA ved, at tin­ge­ne rent fak­tisk for­hol­der sig så­dan og så­dan. Magt­ha­ver­ne slip­per alt for let i dag, « si­ger Claus Ja­cob­sen, der var stu­di­e­vært á to gan­ge på DRs TV Avis.

I 1965 og 1966, og så igen fra 1989 til 1991, hvor TVA fi k kon­kur­ren­ce fra det nystar­te­de TV2Nyhe­der­ne, og tab­te se­er­tal til den nye kom­merci­el­le tv- ka­nal.

» Jeg kan ty­de­ligt hu­ske, at da DR tab­te se­e­re til TV2, så sag­de Ole Sip­pel, der var chef for TV Avi­sen, at når TV2 brug­te halvan­det mi­nut på et indslag, så brug­te TVA to et halvt mi­nut. Så vi skul­le og­så la­ve kor­te­re indslag. Li­ge­som TV2. Og så­dan er det fort­sat ind­til i dag. Men det er for­kert. DR skal ik­ke kon­kur­re­re med TV2 på se­er­tal, men på ind- hold, « si­ger Claus Ja­cob­sen til BT.

Var TVA tæt­te­re på sand­he­den om det, der fo­re­går i vo­res sam­fund den­gang – end de er i dag?

» Den­gang var vi bed­re til at for­kla­re bag­grun­den for, hvor­for tin­ge­ne var, som de var. I dag er man bed­re til at kom­me hur­ti­ge­re med nyhe­der­ne. Men hur­tig­hed bør ik­ke væ­re den væ­sent­lig­ste pri­o­ri­tet. Sær­ligt ik­ke, hvis det går ud over at for­tæl­le om bag­grun­den for, hvor­for ver­den ser ud, som den gør. Det er jo gro­tesk, at Dan­marks Ra­dio har så man­ge nyheds­ud­sen­del­ser i lø­bet af en dag. Det er ble­vet me­get me­re form end ind­hold, « si­ger Claus Ja­cob­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.