’ Nej, vi er bed­re nu’

BT - - NYHEDER -

ser som De­ad­li­ne og do­ku­men­tar­ud­sen­del­ser. Men den gam­mel­dags idé med at sæt­te sig i et stu­die med en mas­se pa­pi­rer og skæn­des med en kil­de i en halv ti­me, den kø­ber jeg ik­ke. Fak­tum er, at folk ik­ke for­stod det. «

Så du me­ner ik­ke, at magt­ha­ver­ne slip­per for let på TV Avi­sen?

» Jeg kan godt for­stå kri­tik­ken, når vi står med en po­li­ti­ker, der snak­ker udenom, og jeg har tre mi­nut­ter til in­ter­viewet, og man vil­le øn­ske, at man hav­de en halv ti­me. Men op­ga­ven i vo­res for­mat er, at få jer se­e­re til at ind­se, at han snak­ker udenom, « si­ger Kim Bild­søe Lassen, der ik­ke er enig i, at der er for me­get form og for lidt ind­hold i DRs nyheds­pro­gram­mer på DR1:

» Man skal pas­se på, at for­men ik­ke over­ta­ger, men det er jo og­så en må­de at for­mid­le no­get på. Jeg tror ik­ke, at det var til­fæl­digt, at man­ge se­e­re valg­te TV2, da de be­gynd­te. På det tids­punkt hav­de TV Avi­sen ka­rak­ter af, at det var in­for­ma­tion fra det of­fi ci­el­le Dan­mark til folk der­u­de. Dem, der kun­ne for­stå det, kun­ne kig­ge med, og til dem, der ik­ke hav­de for­ud­sæt­nin­ger­ne, var be­ske­den ’ fuck jer!’. For nu at si­ge det li­ge ud. « ’ Me­get bed­re i dag’ » Når jeg ser en gam­mel TV Avis før mo­nopol­brud­det og i øv­rigt og­så i åre­ne eft er, så tæn­ker jeg ’ Her­re je­mi­ni’. Jeg skal love dig for, at jeg står på mål for, at vi er me­get bed­re i dag, « si­ger TV Avi­sens an­ker­mand, der me­ner, at TVA i dag har fun­det den rig­ti­ge stil:

» I åre­ne eft er mo­nopol­brud­det fam­le­de TV Avi­sen rundt og hav­de en iden­ti­tets­løs pe­ri­o­de, hvor de i pe­ri­o­der var me­get op­ta­get af, hvad TV2 la­ve­de. Det tæn­ker vi slet ik­ke på i dag. Vi har fun­det en klar iden­ti­tet, som net­op hand­ler om me­re bag­grund og me­re per­spek­tiv. Indsla­ge­ne bli­ver læn­ge­re, og det kom­mer kun til at gå den vej i den kom­men­de tid, « si­ger Kim Bild­søe Lassen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.