Dej­li­ge Dan­mark...

BT - - NYH ER -

DAN­MARK I VER­DEN Nat­ten til ons­dag blev den før­ste de­bat mel­lem de de­mo­kra­ti­ske præ­si­dent­kan­di­da­ter af­holdt i Las Ve­gas. Ét ord duk­ke­de op igen og igen gen­nem den før­ste hal­ve ti­me af de­bat­ten: Dan­mark. To gan­ge har Re­pu­bli­ka­ner­ne af­holdt de­bat­ter mel­lem de­res kan­di­da­ter, og nu var tu­ren kom­met til, at De­mo­kra­ter­ne gjor­de det sam­me. De­bat­ten nå­e­de dog dår­ligt at kom­me i gang, før Ber­nie San­ders, en præ­si­dent­kan­di­dat fra øst­kyst­sta­ten Ver­mont, nævn­te Dan­mark som pej­le­mær­ke for blandt an­det USAs ud­dan­nel­ses-, so­ci­al- og sund­heds­po­li­tik.

Dét sat­te gang i så me­get snak, at den store ame­ri­kan­ske avis The Was­hin­g­ton Post da­gen ef­ter er­klæ­re­de Dan­mark som vin­der af ar­ran­ge­men­tet. Hil­lary på ba­nen Ber­nie San­ders er 74 år, og han er po­li­tisk løs­gæn­ger. Rent po­li­tisk lig­ger han til ven­stre for Hil­lary Cl­in­ton og an­ses blandt si­ne po­li­ti­ske mod­stan­de­re som so­ci­a­list i sov­jet­kom­mu­ni­stisk for­stand.

Han næv­ner of­te de skan­di­na­vi­ske lan­de som fo­re­gang­slan­de, USA bør ef­ter­lig­ne, på grund af de­res ev­ne til at kom­bi­ne­re mar­ked­s­øko- Pilar Mu­noz fra Spa­ni­en. Har væ­ret i Dan­mark i én dag. no­mi og vel­færds­sam­fund.

Hans po­li­ti­ske top­kon­kur­rent i ræ­set for at bli­ve ver­dens mest magt­ful­de præ­si­dent, Hil­lary Cl­in­ton, var dog hur­tig i sin kom­men­tar til Ber­nie San­ders. Hun gjor­de det klart, at den ame­ri­kan­ske mo­del iføl­ge hen­de har skabt en stor mid­delklas­se, og at det vil­le væ­re unød­ven­digt plud­se­ligt at æn­dre grund­læg­gen­de på den.

Dan­mark fik al­li­ge­vel en kom­pli­ment med på vej­en af hen­de:

» Jeg el­sker Dan­mark. Men vi er ik­ke Dan­mark. Vi er USA, og jeg tror, at vi gør os selv en bjør­ne­tje­ne­ste ved at ven­de ryg­gen til vo­res ka­pi­ta­li­sti­ske grund­prin­cip­per, « lød det fra Hil­lary Cl­in­ton.

Dan­mark får ro­sen­de ord for vo­res kom­bi­na­tion af fri mar­ked­s­ø­ko­no­mi og vel­færds­sam­fund. Men er Dan­mark nu vir­ke­lig og­så så skønt, som Ber­nie San­ders frem­stil­le­de det? BT spurg­te turi­ster fra bå­de Eu­ro­pa, Sy­da­me­ri­ka og Asi­en om, hvad der er godt og skidt ved vo­res land. Leo­nar­do Ha­ta­mu­ra ( tv) og rej­se­part­ne­ren Ale­xan­dre Drum­mond er beg­ge bra­si­li­a­ne­re og har kun væ­ret en en­kelt dag i Dan­mark.

fra Hong­kong. har væ­ret i Dan­mark i fi­re da­ge sam­men med sin ko­ne. » Jeg sy­nes, her er me­get or­dent­ligt og ren­ligt. Bå­de i na­tu­ren, i ga­der­ne og luf­ten. Folk er og­så me­get ven­li­ge og hjælp­som­me – men kun hvis man selv ta­ger kon­takt. Sam­men­lig­net med de an­dre lan­de i Skan­di­navi­en er det bil­li­ge­re i Dan­mark. « Dan­mark er det sid­ste stop på vo­res tur gen­nem Skan­di­navi­en, og vi un­drer os over, hvor­for je­res of­fent­li­ge trans­port er så dår­lig sam­men­lig­net med lan­de­ne om­kring jer. Tog og me­tro kø­rer fint, men bus­ser­ne har vi dår­li­ge er­fa­rin­ger med. Desvær­re er det dem, man skal bru­ge for at kom­me rundt i by­en. «

» Jeg ar­bej­der i Sto­ck­holm og har et par dan­ske kol­le­ga­er, så det, jeg ved, er mest igen­nem dem. Dan­mark er me­get li­ge­som Sve­ri­ge: Et land med et godt of­fent­ligt sy­stem. Des­u­den sy­nes jeg ik­ke, der er sær­lig man­ge folk på ga­der­ne, hvil­ket er rart. Må­ske skyl­des det, vej­ret er så skidt? Det er svært at fin­de rundt. Skilt­nin­gen er dår­lig, og en hel del af den er kun på dansk. Hvis ik­ke vi hav­de vo­res kort, så var vi nok fa­ret end­nu me­re vild, end vi al­le­re­de har væ­ret.

» Jeg an­kom til Dan­mark i går og må til­stå, jeg har ik­ke læst om lan­det. Mit før­ste ind­tryk er, at I la­der til at sto­le på hin­an­den. F. eks. sad jeg på en kaf­fe­bar tid­li­ge­re og vil­le på net­tet. Jeg gik op til kas­sen og spurg­te om ko­den og fik den ud­le­ve­ret uden vi­de­re. I Spa­ni­en vil­le jeg helt sik­kert skul­le ha­ve vist min kvit­te­ring. « » I lø­bet af mit op­hold ind­til nu må det helt sik­kert væ­re vej­ret! Her er gråt, blæ­sen­de, koldt, regn­fuldt og mørkt. Jeg har svært ved at for­stå, hvor­dan I kan hol­de det ud. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.