’’

BT - - NYHEDER - Jo­hn

INDBRUDDET få­et ét år. Hjem­me­rø­ve­ri er en an­den sag. Straf­fe­ram­men er som ud­gangs­punkt fem år, og det kan, i grove til­fæl­de, ko­ste op til ti års fængsel. og me­re dif­fust: At en fa­mi­lie, en fol­ke­sko­le, ar­bejds­mar­ke­det, so­ci­a­le myn­dig­he­der, who­e­ver, har la­det en ung mand fal­de så me­get igen­nem, at han en­der i Jo­hns køk­ken klok­ken halv syv om mor­ge­nen, be­væb­net med en kniv.

Han bli­ver op­rig­tigt glad, da Al­lan sva­rer: Han har væ­ret cle­an si­den an­hol­del­sen. men i sin egen hånd­te­ring af den.

Kort før mø­det med Al­lan hav­de Jo­hn læst en ar­ti­kel i Il­lu­stre­ret Vi­den­skab om Esto­nia- for­li­set i 1994, hvor 852 men­ne­sker om­kom. I ar­tik­len for­tal­te psy­ko­lo­ger, hvor­dan Stof­fri stu­di­er af store ulyk­ker og na­tur­kaSelv nu, hvor Jo­hn selv er ru­bri­ce­ta­stro­fer hav­de af­slø­ret, at et fler­tal ret som » of­fer for en for­bry­del­se « , stiv­ner i mø­det med en akut fa­re. er han split­tet an­gå­en­de kon­cep­tet Selv men­ne­sker, der må­ske in­tel­straf. Det vil­le væ­re for­nær­men­de lek­tu­elt ved, hvad de skal gø­re, sid­for hans rets­fø­lel­se, hvis man­den der som for­ste­ne­de. De har brug for, over­for ham slap fra det væb­ne­de Åbent fængsel » Ja, vi har jo mødt hin­an­den før, « si­at no­gen stil­ler sig op og rå­ber en rø­ve­ri med et sym­bolsk rap over I et åbent fængsel på Fyn sid­der Al­ger Jo­hn. De gi­ver hånd. lodret or­dre: » Gå i bå­de­ne! « , » Løb! « , fin­gre­ne. Omvendt har man jo, rælan og ven­ter. El­ler ret­te­re, han får

Det er me­nin­gen, at Jo­hn skal læg» Kom her! « . son­ne­rer Jo­hn, sjæl­dent hørt om for­mid­da­ge­ne til at gå med at stille ge ud. Skal for­tæl­le, hvor­dan han opJo­hn hav­de spe­ku­le­ret over, hvoren kri­mi­nel, der er kom­met ud af kryd­deri­bak­ker klar i det åb­ne le­ve­de at stå for­svars­løs i nat­tøj med dan han mon selv vil­le re­a­ge­re. Det fængs­let som et nyt og bed­re men­fængsels gart­ne­ri. Ef­ter­mid­da­ge­ne en lang, skarp kniv ret­tet mod sig var, når det nu ik­ke kun­ne væ­re an­ne­ske. Tvær­ti­mod. med Play­sta­tion, fjern­syn, gå­tur og og sin fa­mi­lie soven­de in­te­ta­nen­de der­le­des, » per­son­ligt ind­sigts­gi­venHe­le Jo­hns ud­dan­nel­ses­bag­grund smø­ger. Nor­malt skal de ind­sat­te oven­på. Hvor­dan han be­ar­bej­de­de de « , som han se­ne­re skal si­ge, at han og jo­ber­fa­ring som pro­blem­knu­ser ar­bej­de syv ti­mer dag­ligt, men Al­lan

Jeg kan godt de 40- 50 mi­nut­ter, hvor han og Ali mø­det med Al­lan ik­ke ba­re hav­de i No­vo Nor­disk by­der ham at fin­de kan ik­ke mag­te det. Han har al­drig lan hav­de for­hand­let om, hvad Al­be­va­ret ro­en og over­blik­ket, men frem til ker­nen. Ik­ke symp­tom­be­for­stå, hvis du haft så lange ar­bejds­da­ge i så lang en lan måt­te ta­ge med og si­den var kørt og­så kun­net fast­hol­de sin grund­hand­le, men iden­ti­fi­ce­re sel­ve syg­pe­ri­o­de. Har al­drig væn­net sig til at

ik­ke sy­nes, at det ud i nat­ten sam­men. læg­gen­de tro på, at der i al­le men­dom­men. Må­ske er fængs­let her ren stå tid­ligt op. Så nu ar­bej­der han tre

Så­dan fungerer det i kon­flik­t­råd, ne­sker er no­get godt at ap­pel­le­re til. symp­tom­be­hand­ling. Man­dens er sær­ligt fedt at se ti­mer dag­ligt. når et of­fer mø­der sin ger­nings­Nu sid­der Jo­hn så over for Al­lan igen, stof­mis­brug og ja, man­gel på et norI ste­det får han ord­blin­de­un­der

frem til en læn­ge­re mand. Of­fe­ret ta­ler først. og han har på for­hånd be­slut­tet sig malt, re­de­ligt, me­nings­fuldt liv er vis­ning og for­sø­ger at ind­hen­te det,

» Er du ik­ke sød at bru­ge et an­det til, at han ik­ke vil af­kræ­ve den 17 år syg­dom­men. fængsels­dom, men han al­drig lær­te i sko­len. For man­ge ord, « hav­de Jo­hn Andersen sagt til yn­gre mand en for­kla­ring el­ler en Jo­hn si­ger til Al­lan, at han hav­de af de ind­sat­te her be­står un­der­vis

jeg hå­ber vir­ke­lig, kon­flik­t­mæg­le­ren, da hun rin­ge­de und­skyld­ning. væ­ret op­ta­get af at hol­de sit ord. nin­gen ik­ke kun af læs­ning og reg­for at sæt­te mø­det op. » Of­fer « er ik­ke Det ser slemt nok ud for Al­lan, Men da de hav­de for­ladt hin­an­den, du vil bru­ge det ning: de skal læ­re at stå op, mø­de til li­ge et ord, han har lyst til at for­bin­de som det er. Straf­fe­ram­men for simvar det fair ga­me. Så gik jag­ten ind. ti­den, or­ga­ni­se­re de­res dag. Leve op

kon­struk­tivt til at med sig selv. Foru­ret­tet, må­ske. Fa­pelt ind­brud er halvan­det år og gi» Der var sat­me og­så po­li­ti over­til for­vent­nin­ger og over­hol­de af­ta­mi­li­en har tak­ket nej til psy­ko­log­ler.ver nor­malt me­get min­dre. Al­lan alt, « nik­ker Al­lan. bli­ve fri for stoffer hjælp, og per­son­ligt har Jo­hn for­søgt er dømt syv gan­ge før, hver gang for » Jeg kan godt for­stå, hvis du ik­ke et er svært at ud­pe­ge præ­cist, at se det po­si­ti­ve. Ik­ke i si­tu­a­tio­nen, ind­brud, men har hidtil mak­si­malt sy­nes, at det er sær­ligt fedt at se frem hvor­når det ske­te. El­ler hvor­for. De mø­der hin­an­den tre- fi­re uger se­ne­re ved et bord i et ar­re­st­hus i København. Al­lan kom­mer ind, da Jo­hn har sat sig, og kon­flik­t­mæg­le­ren in­tro­du­ce­rer dem kort for hin­an­den, til en læn­ge­re fængsels­dom, men jeg hå­ber vir­ke­lig, du vil bru­ge det kon­struk­tivt til at bli­ve fri for stoffer, « si­ger Jo­hn, » man kan ik­ke æn­dre på det, der er sket, el­ler pla­ge sig selv med det, men man kan præ­ge det, der kom­mer til at ske. «

Han kan hø­re, at nu do­ce­rer han igen. Lidt li­ge­som han gjor­de for få uger si­den i sit køk­ken og i bi­len på vej ud for at fin­de en hæ­veau­to­mat, hvor Al­lan kun­ne læn­se hans dan­kort. Men han prø­ver at fin­de no­get me­ning i det, der er sket. Han har ik­ke væ­ret i stand til at op­ar­bej­de en ægte vre­de mod Al­lan. Vre­den over det, han og hans fa­mi­lie har væ­ret ud­sat for, er ret­tet mod no­get an­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.