Met­te Fre­de­rik­sen skal le­de Dan­mark om fi re år

BT - - NYH ER -

MAGTSKIFTE En che­fø­ko­nom, en kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent, fem po­li­ti­ske kon­su­len­ter og seks stu­den­ter­med­hjæl­pe­re. Sam­men skal de væ­re med til at dan­ne det hold, som skal gø­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen til stats­mi­ni­ster ved næ­ste valg. I jo­ban­non­cen, der har over­skrift en ’ Vil du væ­re med til at gø­re Met­te Fre­de­rik­sen til Dan­marks næ­ste stats­mi­ni­ster?’, slår par­ti­et fast, at må­let er, at Sfor­man­den se­ne­st om fi re år er ble­vet re­ge­rings­le­der.

’ So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sæt­ter nu det hold, der bag linjer­ne skal bi­dra­ge til, at vi igen kan dan­ne re­ge­ring med Met­te Fre­de­rik­sen som stats­mi­ni­ster. Vil du væ­re med?,’ ly­der jo­ban­non­cen, som fort­sæt­ter:

’ Som Dan­marks stør­ste par­ti og som det le­den­de op­po­si­tions­par­ti øn­sker vi at præ­ge ud­vik­lin­gen i Dan­mark. Vi er op­ta­get af at fi nde løs­nin­ger, og vi er ik­ke ban­ge for kom­pro­mi­ser.’ En del af hol­det Jo­bop­sla­get kom­mer kort tid eft er, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og­så valg­te at op­ru­ste på kom­mu­ni­ka­tions­fron­ten. Han har af­sat i alt fem mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til en ny kom­mu­ni­ka­tions­en­hed i Stats­mi­ni­ste­ri­et, som med Løk­kes ord har til op­ga­ve at ’ ud­bre­de re­ge­rin­gens po­li­tik’.

De 13 nye folk, der skal væ­re med til at gø­re Met­te Fre­de­rik­sen til stats­mi­ni­ster, bli­ver en del af hol­det 1. ja­nu­ar næ­ste år. Bi­o­tek­sel­ska­bet Neu­rosearch skal fort­sat be­ta­le en bø­de på 5 mio. kr. for kurs­ma­ni­pu­la­tion. Men sel­ska­bets da­væ­ren­de adm. di­rek­tør Flem­m­ing Pe­der­sen slip­per for at be­ta­le den bø­de på én mio. kr., som han fi k sid­ste år for kurs­ma­ni­pu­la­tion. Det frem­går af en dom, som Østre Lands­ret af­sag­de i går, som alt­så stad­fæ­ster by­ret­tens dom for sel­ska­bets ved­kom­men­de, men fri­ken­der top­che­fen. Det føg med an­kla­ger fra Ry­a­nair, eft er at en grup­pe luft - havnsan­sat­te for­hin­dre­de det før­ste Ry­a­nair- fl y i at let­te fra Kø­ben­havns Luft havn den 18. marts. Bå­de 3F og luft havns­fi rma­et SAS Gro­und Hand­ling kun­ne for­ven­te en tur i ret­ten, lød det fra det ir­ske fl ysel­skab. Men nu har Ry­a­nair ka­stet hånd­klæ­det i rin­gen og be­slut­tet at drop­pe sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.