Cl­in­ton ma­ste mod­stan­de­re

BT - - NYHEDER -

USA

TORS­DAG 15. OK­TO­BER 2015

» Debattens mest in­ter­es­san­te nedslag var at se Hil­lary Cl­in­ton i top­form. Det er nok no­get af det bed­ste, hun har le­ve­ret si­den hun med­del­te sit kan­di­da­tur i april. Hun var selv­føl­ge­lig fa­vo­rit til at vin­de den de­bat, men må­den, hun gjor­de det på, var me­get over­be­vi­sen­de, « si­ger An­ders Ag­ner Pe­der­sen. Op­fat­tes som brand­sluk­ke­ren Der spe­ku­le­res fort­sat i, om den ra­sen­de po­pu­læ­re vi­ce­præ­si­dent Joe Bi­den kun­ne fin­de på at mel­de et sent kan­di­da­tur. Iføl­ge An­ders Ag­ner Pe­der­sen var det sce­na­rie først og frem­mest i spil, så­fremt Hil­lary Cl­in­ton fort­sæt­ter sit fald i me­nings­må­lin­ger­ne, der har ra­get en del pro­cen­ter fra den tid­li­ge­re præ­si­dent­frue de se­ne­ste må­ne­der.

» Joe Bi­den er ble­vet op­fat­tet som brand­sluk­ke­ren, hvis Cl­in­ton faldt sam­men. Så hav­de man brug for en red­nings­mand, der kun­ne træ­de til, « si­ger re­dak­tø­ren.

Han un­der­stre­ger dog, at en an­den be­kym­ring hos de­mo­kra­ter­ne er gå­et på, at der re­elt ik­ke har væ­ret kva­li­fi­ce­ret mod­stand til Hil­lary Cl­in­ton. Og den be­kym­ring er til gen­gæld næp­pe ble­vet min­dre med de­bat­ten nat­ten til ons­dag.

» Det er Hil­lary Cl­in­ton og en flok mi­ni­put­ter, og det blev ud­stil­let ved de­bat­ten. Ud­over Ber­nie San­ders hav­de de tre øv­ri­ge kan­di­da­ter svært ved at træn­ge igen­nem, og da to af dem for­søg­te at an­gri­be Hil­lary Cl­in­ton, var det som at se myg an­gri­be en ele­fant, « si­ger An­ders Ag­ner.

Han for­ven­ter af sam­me grund, at re­pu­bli­ka­ner­ne de kom­men­de uger vil fort­sæt­te med at an­gri­be Hil­lary Cl­in­ton, som par­ti­et læn­ge har op­fat­tet som den sand­syn­li­ge mod­stan­der ved næ­ste års præ­si­dentvalg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.