Gig­tram­te skju­ler

BT - - SUNDHED -

ÅBEN­HED

Om­kring 700.000 dan­ske­re li­der li­ge­som Tanja B. Jen­sen af en el­ler an­den form for gigtsyg­dom. Slid­gigt er den mest hyp­pi­ge form for gigt og er ka­rak­te­ri­se­ret ved, at bru­sken i led­dene lang­somt bli­ver ned­brudt. Der­ved bli­ver det svæ­re­re at be­væ­ge led­dene, der bli­ver sti­ve og gør ondt. Ty­pisk op­står syg­dom­men ved sli­ta­ge, eft er­hån­den som man bli­ver æl­dre, el­ler eft er en idræts­ska­de.

Iføl­ge psy­ko­log i Gigt­for­e­nin­gen Di­a­na Ju­ne Pe­der­sen er der ik­ke no­get for­kert i at skju­le si­ne smer­ter over for an­dre, men det gør det sam­ti­dig nem­me­re at leve med dem, hvis man er åben og for­tæl­ler om si­ne be­græns­nin­ger: Brug for om­sorg » Det gør ik­ke no­get, at man ik­ke for­tæl­ler, at man har ondt, så læn­ge man ik­ke bli­ver trist og iso­le­rer sig. Sker det, bli­ver det ned­bry­den­de, og man luk­ker ned for, at an­dre men­ne­sker kan gø­re no­get godt for en og bi­dra­ge til den om­sorg og for­stå­el­se, man har brug for. Der­for er det og­så vig­tigt at min­de om­gi­vel­ser­ne om, hvad man har be­hov for. Oft e kan folk jo ik­ke vi­de det, for­di de ik­ke på sam­me må­de som ved et bræk­ket ben kan se, at man har smer­ter, « si­ger hun.

Un­der­sø­gel­sen, der er fo­re­ta­get blandt 600 gigt­pla­ge­de dan­ske­re, vi­ser sam­ti­dig, at 52 pct. ik­ke for­tæl­ler, de har smer­ter, for­di an­dre har svært ved at for­stå det. Og net­op det fak­tum er der ik­ke no­get at si­ge til, hvis man spør­ger pro­fes­sor i smer­te­forsk­ning Lars Arendt- Ni­el­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» Det in­ter­es­san­te ved slid­gigt er, at der kan væ­re et mis­for­hold an­gå­en­de ska­dens stør­rel­se og den smer­te, man så re­elt op­le­ver. En lil­le ska­de kan sag­tens gi­ve store smer­ter - det kan væ­re svært at for­stå bå­de for be­hand­le­re og på­rø­ren­de, « si­ger pro­fes­soren.

Han for­står der­for godt, at nog­le må­ske ik­ke har be­hov for

HVAD ER SLID­GIGT?

TORS­DAG 15. OK­TO­BER 2015 at væ­re åb­ne om de­res syg­dom: » Det lig­ger desvær­re lidt i vo­res kul­tur, at man ik­ke vil klyn­ke, man vil hel­le­re bi­de tæn­der­ne sam­men. Men pro­ble­met med kro­ni­ske smer­ter er jo, at de al­drig går væk. Der­for er det og­så vig­tigt, at man læ­rer at hånd­te­re si­ne smer­ter, man skal ik­ke tro, at man ba­re skal sæt­te sig hen og la­ve in­gen­ting. Det er helt af­gø­ren­de, at man er fy­sisk ak­tiv, så man ik­ke får me­re ondt, end man i for­vej­en har, « si­ger Lars ArendtNi­el­sen.

Tanja B. Jen­sen har eft er syv års kro­ni­ske smer­ter valgt net­op træ­ning som en må­de at dul­me smer­ter­ne på. Og li­ge den del ta­ler hun hel­le­re end ger­ne om:

» Det har gjort min krop stær­ke­re, og jeg bli­ver ik­ke nær så hur­tigt træt. Jeg kan nem­me­re ig­no­re­re mi­ne smer­ter, så jeg ik­ke he­le ti­den har fo­kus på at ha­ve ondt, « si­ger hun. Når led­dene sli­des, bli­ver bru­sken i led­dene lang­somt ned­brudt. Led­det for­ty kkes, bli­ver sti­ve­re, kan ik­ke be­væ­ges som tid­li­ge­re og kan gø­re ondt. Smer­ter­ne er ty pisk vær­st om mor­ge­nen. Det er mest hoft e- og knæ­led, der ram­mes, og det kan næ­sten al­tid ses på et rønt­gen­bil­le­de.

Syg­dom­men Over­vægt be­la­ster og­så led­dene. For man­ge men­ne­sker, der dø­jer med leds­mer­ter, vil det væ­re en for­del at ta­be sig. Per­so­ner med leds­mer­ter i mild og svær grad har og­så gavn af mo­tion. Ak­ti­vi­tet øger led­denes funk­tion og mind­sker smer­ter­ne.

Lær dig nog­le stan­dards­var, som du kan bru­ge, når du ik­ke or­ker at ta­le om di­ne smer­ter. Som f. eks.: ’ Tak, for­di du spør­ger, men der er ik­ke no­get nyt’ el­ler ’ eft er om­stæn­dig­he­der­ne går det me­get godt’. Du kan let kom­me til at skræm­me folk, du ik­ke ken­der, hvis du ka­ster dig ud i en læn­ge­re ud­red­ning af dit smer­te­for­løb. Del kun din hi­sto­rie med de al­ler­nær­me­ste.

kan frem­mes af et tid­li­ge­re brud, der er he­let lidt skævt og der­med har be­la­stet led­det for­kert i en år­ræk­ke. Gigt ses eft er f. eks. en idræts­ska­de el­ler et tra­fi kuheld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.