Så­dan le­ver du med di­ne smer­ter

BT - - SUNDHED -

Lav eks­pe­ri­men­ter og læg godt mær­ke til ud­fal­det. Hvad sker der, hvis jeg kun støv­su­ger ét rum i ste­det for he­le hu­set? Hvor­dan re­a­ge­rer min krop, hvis jeg læg­ger mig to gan­ge om da­gen? På den må­de læ­rer du di­ne græn­ser bed­re at ken­de. Vær åben om di­ne smer­ter over for di­ne nær­me­ste på­rø­ren­de. For­tæl dem, hvad du fø­ler og hvor­dan det gør ondt. Di­ne på­rø­ren­de er ik­ke tan­ke­læ­se­re og kan ik­ke vi­de, hvor­når du har be­hov for, at de træk­ker sig. Er du åben om di­ne be­hov, er det nem­me­re for an­dre at hjæl­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.