Et kvin­de­ske­let og ot­te

BT - - NYH ER -

MO­SE­FUND Ske­let­tet af en ung kvin­de i 20er­ne samt ske­let­ter ef­ter ot­te hunde er ble­vet fun­det fi­re me­ter un­der jor­d­over­fla­den på en mark ved Skød­strup lidt nord for Aar­hus. Det er sjæl­dent, der bli­ver fun­det of­re­de men­ne­sker i dansk jord, men det er ik­ke den ene­ste grund til, at mo­se­fun­det er helt ene­stå­en­de, for­tæl­ler ud­grav­nings­le­der Per Man­d­rup fra Mo­es­gård Mu­se­um.

» Det er helt, helt ex­cep­tio­nelt, at vi får mu­lig­hed for at gra­ve al­le ele­men­ter af et jer­nal­der­men­ne­skes liv. Vi ved, hvor han har le­vet og bo­et, hvor han har haft si­ne dyr, hvor han har of­ret, og hvor han selv er ble­vet be­gra­vet. Vi får al­le aspek­ter af en jer­nal­der­mands tan­ker og liv på ét sted, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Mo­sen har op­rin­de­ligt væ­ret en tør­ve­grav, og da der tid­li­ge­re er fun­det bå­de gra­ve og an­dre of­re i om­rå­det, hav­de ar­kæ­o­lo­ger­ne store for­vent­nin­ger til ud­grav­nings­ste­det. Og de er ble­vet me­re end ind­fri­et, si­ger Per Man­d­rup:

» At vi så fin­der et men­ne­ske­ske­let oveni, er prik­ken over i’et. «

Ved si­den af of­fer­mosen har ar­kæ­o­lo­ger­ne fun­det en stør­re lands­by, hvor blandt an­det en bro­lagt vej og hus­gul­ve er be­va­ret fra ti­den om­kring be­gyn­del­sen af vo­res tids­reg­ning - for om­kring 2.000 år si­den. Fal­los og knog­ler I en an­den mo­se tæt på ud­grav­nin­gen er der og­så tid­li­ge­re ble­vet fun­det of­fer­ga­ver - her­un­der et men­ne­ske­ske­let, brænd­te men­ne­skek­nog­ler, en fal­los og 13 hund­e­ske­let­ter.

» Vi kan se på of­fer­mo­ser­ne, at der er kom­met me­get ned i dem. Men det be­ty­der langt­fra, at der har fun­det en

TORS­DAG 15. OK­TO­BER 2015 men­ne­skeof­ring sted hvert år, « si­ger Per Man­d­rup.

Ofrin­ger­ne i mo­sen ved Skød­strup har fun­det sted over en cir­ka 400 år lang pe­ri­o­de. De tid­lig­ste of­rin­ger da­te­res tilbage til år 0. Per Man­d­rup me­ner, at det er de store hul­ler ef­ter en tør­ve­grav, der gjor­de mo­sen til en of­fer­mose.

» Der er kom­met men­ne­sker der­til, der har tænkt, at det her alt­så ser vold­somt spæn­den­de ud med de store hul­ler i den her mo­se. Så of­re­de man et men­ne­ske, nog­le hus­dyr og nog­le kar, « si­ger han og til­fø­jer:

» Der­ef­ter føl­ger en lang pe­ri­o­de, hvor der ik­ke er ble­vet of­ret no­get. Men ef­ter 200 år bli­ver der så an­lagt en stor be­byg­gel­se nær mo­sen, hvor­ef­ter man igen of­rer i mo­sen. «

Ud­grav­nin­ger­ne gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne for­ud for så­kaldt » byg­ge­mod­ning « til et stør­re bo­lig­om­rå­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.