Hvor er fo­to­vo

BT - - NYH ER -

FART bej­de på den el­lers så tra­fi­ke­re­de Edwin Ra­hrs Vej tvin­ger bi­li­ster­ne til at sæt­te far­ten ned. Der­for kø­res der den­ne ons­dag ef­ter­mid­dag ik­ke så stærkt som sæd­van­ligt, for­kla­rer Sa­mir, som ar­bej­der i Gel­lerup.

» Det er kun på grund af vej­ar­bej­det, at de kø­rer så lang­somt. Nor­malt er der man­ge, der kø­rer for stærkt, og der er og­så man­ge, der kø­rer over for rødt. Det er far­ligt, for der er man­ge børn i om­rå­det, som kan kom­me til ska­de, når de skal over vej­en, « si­ger Sa­mir, der ik­ke øn­sker at stå frem med sit ef­ter­navn. Rå­der over 10 fo­to­vog­ne Østjyl­lands Po­li­tik­reds rå­der over 10 fo­to­vog­ne, som er et af po­li­tiets vig­tig­ste vå­ben i kam­pen mod fart­syn­de­re. Po­li­tik­red­sen har dog valgt ik­ke at bru­ge fo- to­vog­ne­ne i Gel­lerup. Det un­drer Sa­mir.

» Jeg for­står det ik­ke, og jeg sy­nes, det er for dår­ligt, at po­li­ti­et ik­ke bru­ger dem ( fo­to­vog­ne, red.) her. Jeg er sik­ker på, at det vil­le få folk til at sæt­te far­ten ned, hvis de vid­ste, at de vil­le få bø­der, « si­ger han. Far­ligt at cyk­le På cy­kel­stien langs Edwin Ra­hrs Vej kom­mer en æl­dre dame cyk­len­de i ret­ning ind mod by­en. Hun bor i et par­cel­huskvar­ter tæt ved Gel­lerup og be­væ­ger sig of­te gen­nem om­rå­det på bå­de cy­kel og til fods.

» Det er hur­ti­ge­re for mig at cyk­le den her vej, men jeg har da talt med min mand om, at det må­ske ik­ke er en god idé, for­di det er far­li­ge­re. Her i om­rå­det er der nog­le helt sær­li­ge tra­fik­reg­ler, så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.