Gne­ne hen­ne?

BT - - NYH ER -

man skal se sig godt for, når man fær­des her. Der­for vil­le det da væ­re rart, hvis po­li­ti­et gjor­de no­get me­re ud af at hol­de styr på bi­li­ster­ne, som kø­rer for hur­tigt, « si­ger kvin­den, der ik­ke øn­sker at få sit navn i avi­sen. Op med stæ­re­kas­ser 32- åri­ge Has­san har bo­et i Gel­lerup i me­re end 15 år. Han sav­ner ik­ke fo­to­vog­ne­ne på ve­je­ne, for det er i hans op­tik ik­ke den rig­ti­ge løs­ning.

» Selv­føl­ge­lig er der nog­le, der kø­rer for hur­tigt her, men det er der jo i he­le by­en. Jeg tror ik­ke, at fo­to­vog­ne­ne vil ha­ve så stor be­tyd­ning, for så snart folk ser dem, så sæt­ter de far­ten ned, « si­ger han og fo­re­slår, at po­li­ti­et ta­ger helt an­dre mid­ler i brug.

» Jeg tror, det vil­le væ­re me­get bed­re, hvis de sat­te stæ­re­kas­ser op. Så tror jeg alt­så, at folk vil­le sæt­te far­ten ned, « si­ger Has­san. Hel­ler ik­ke han øn­sker at få he­le sit navn i avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.