’’

BT - - KULTUR -

dig­he­der­ne på­gre­bet i 2011. Men ’ Bla­ck Mass’ ta­ger os med helt tilbage til be­gyn­del­sen, hvor un­ge Ja­mes Bul­ger trods alt sta­dig er en lil­le fi sk i Bo­stons store hav af men­ne­ske­æ­den­de ha­jer. Klæ­de­ligt un­der­spil­let Vi mø­der og­så hans me­re vel­fun­ge­ren­de bror Bil­ly, der un­der­spil­les klæ­de­ligt af sel­ve­ste Be­ne­di­ct Cum­ber­batch. Og ba­nen krid­tes for al­vor op, da su­per­s­kur­ken me­get mod­vil­ligt be­gyn­der at ar­bej­de sam­men med FBI. Som Ro­bert De Niro og Ja­ck Ni­chol­son har gjort det før ham, gi­ver Jo­hn­ny Depp bi­o­gr­af­gæ­sten en il­de­vars­len­de klump i ma­ven, hver gang han duk­ker op på lær­re­det

Whit­hey ind­går selv­føl­ge­lig kun den­ne ’ uhel­li­ge al­li­an­ce’ for a red­de sit eget skin og for at få en stør­re del af stor­by­ens vok­sen­de narko- og vå­ben­mar­ked. Og da hans el­lers vel­fun­ge­ren­de pri­vat­liv ry­ger helt af spo­ret, får Whi­teys in­dre psy­ko­pat en­de­lig helt frit spil. Vold­som vold Vol­den i ’ Bla­ck Mass’ er nå­des­løs og til ti­der di­rek­te ube­ha­ge­lig. Men den mør­ke si­de af sa­gen ret­fær­dig­gø­res til­dels af den stri­be af ind­sigt­ful­de og om­hyg­ge­li­ge po­rtræt­ter, der teg­nes om­kring vo­res samvit­tig­heds­lø­se ho­ved­per­son.

Så­le­des er Kevin Ba­con hårdnak­ket fi n som FBI- chef Char­les McGu­i­re, der stil­ler sig tviv­len­de over for sam­ar­bej­det med ’ Whi­tey’, Jes­se Plemons er un­der­da­nigt sej som den nye hånd­lan­ger Kevin We­eks, og i rol­len som Whi­teys skæb­nesvan­gre FBI­for­bin­del­se og barn­doms­ven Jo­hn Con­nol­ly er Jo­el Ed­ger­ton di­rek­te im­po­ne­ren­de.

Dako­ta Jo­hn­son og Julien­ne Ni­chol­son er go­de og tro­vær­di­ge som hhv. Whi­teys og Con­nol­lys bed­re halv­de­le. Men det her er en ’ her­re­fi lm’ - bå­de på til­sku­er­ræk­ker­ne og på rol­le­li­sten. Og selv­om Jo­hn­ny Depp er om­gi­vet af go­de mand­li­ge kol­le­ga­er, så er det hans fi lm. Og dén op­ga­ve be­hand­ler Depp med klæ­de­lig respekt.

Så­le­des fri­stes Depp al­drig til at læg­ge sig alt for tungt i se­len og over­spil­le. Den slags kun­ne snildt en­de som en slags Pa­ci­no- pa­ro­di. I ste­det un­der­spil­ler han med al­le san­ser slå­et til. Og re­sul­ta­tet er kort og godt me­dri­ven­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.