I læ­re som Don

BT - - TV - KO­ME­DIE 11: 40 16: 55 21: 00 05: 35 09: 35 15: 00 19: 00 07: 45 13: 45 00: 10-

Det hø­rer til sjæl­den­he­der­ne, at Hol­lywood­ko­me­di­er har en hel per­leræk­ke af store nav­ne på pla­ka­ten, men det har aft enens fi lm i al­ler­hø­je­ste grad. Ry­an Gos­ling, Juli­an­ne Mo­o­re, Kevin Ba­con, Em­ma Sto­ne og Ma­risa To­mei rin­ger en klok­ke hos de fl este, mens Ste­ve Ca­rell, der har ho­ved­rol­len, må­ske er min­dre kendt. Men han var så­mænd no­mi­ne­ret til en Oscar tid­li­ge­re på året. Med an­dre ord er der ik­ke en fi nger at sæt­te på sku­e­spil­let, og når ma­nuskrip­tet sam­ti­dig er ori­gi­nalt og gen­nemtænkt, er aft enens ko­me­die ab­so­lut en af de bed­re i en gen­re, der tit er ud­sat for let­te løs­nin­ger. Cal Wea­ver ( Ste­ve Ca­rell) får sit livs over­ra­skel­se, da han er­fa­rer, at hans ko­ne Emily ( Juli­an­ne Mo­o­re) er ham ut­ro med kol­le­ga­en, David Lind­ha­gen ( Kevin Ba­con). Og nu vil hun skil­les! Cal fl yt­ter ind i sin egen lej­lig­hed, og be- gyn­der at fre­kven­te­re di­ver­se ba­rer. En nat lø­ber han ind i en ung mand ved navn Ja­cob Pal­mer ( Ry­an Gos­ling), en kvin­de­bedå­rer af Guds nå­de.

Med­vir­ken­de: Cal kom­mer i ” læ­re” hos den un­ge Ja­cob, og straks be­gyn­der kvin­der­ne at svær­me om den mi­dal­de­ren­de Cal.

( Ka­nal 4)

( T) To uger i Rom. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. ( T) Ster­nwood- myste­ri­et. Ame­ri­kansk krimi fra 1946. ( T) Hu­mo­re­sque. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946.

( T) Te og sym­pa­ti. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. ( T) Las­sie i kni­be. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1949. Syv da­ge i maj. Ame­ri­kansk thriller fra 1964.

( T) Høj­en. En­gelsk krigs­dra­ma fra 1965. Cab­le Hogue – Præ­ri­ens tørsti­ge mand. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1970.

( T) Ry­ans dat­ter. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1970.

Nat- tv.

Cra­zy, Stupid, Love er en her­lig ko­me­die, der fortjent blev no­mi­ne­ret til fl ere pri­ser i 2012. Blandt an­det den me­get eft er­trag­te­de Gol­den Glo­be. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.