Træ­ner­fl ugt hos me­stre­ne

BT - - SPORTEN - UTIL­FREDS­HED

Det kø­rer i olie for FC Midtjylland. Det er en før­ste­plads i Su­per­liga­en, mak­si­mum­po­int i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil og bun­ke­vis af spil­le­re på det dan­ske lands­hold det gla­s­kla­re be­vis på. Men der er al­li­ge­vel grund til at rå­be ’ ul­ven kom­mer’. End­da i al­ler­hø­je­ste grad. For i kulis­ser­ne smul­drer det for den dan­ske mester­klub.

Fre­dag sag­de end­nu en vig­tig per­son fra klub­bens træ­ner­team sit job op. Eft er næ­sten fi re år i klub­ben kan må­l­mand­stræ­ner Hen­rik Ip­sen ik­ke me­re. Han har der­for valgt at stop­pe.

Ip­sen er den tred­je træ­ner på ba­re fi re må­ne­der, der har valgt at si­ge op i FC Midtjylland. Først sprang ch­eft ræ­ner Glen Rid­ders­holm en bom­be, si­den sag­de og­så A+ træ­ner Lars Fri­is stop, og nu skal mester­klub­ben alt­så på jagt eft er en ny mand til at træ­ne Jo­han Da­hlin og Mik­kel Andersen i bu­ret.

» Det er rig­tigt, at Hen­rik Ip­sen sag­de sit job op i sid­ste uge, « si­ger FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in til BT. Util­freds­hed med Ste­in­le­in Det er bøl­ger­ne eft er Glen Rid­ders­holms op­si­gel­se, der fort­sæt­ter med at skyl­le op over det midtjy­ske skib, hvor det ska­ber stor uro.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger bun­der Hen­rik Ip­sens op­si­gel­se så­le­des i sam­me møn­ster som Glen Rid­ders­holms og Lars Fri­is’. En grund­læg­gen­de util­freds­hed med le­del­sen og i sær­de­les­hed sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in.

Util­freds­he­den går på dår­lig, for­vir­ren­de og man­gel­fuld le­del­se, ublu per­son­li­ge krav til me­d­ar­bej­der­ne og en sport­s­di­rek­tør, der kort og godt ar­bej­der for lidt og fe­ri­e­rer for me­get.

Des­u­den er der stor un­dren over, hvor­for FC Midtjylland bå­de ind og udadtil fort­sat bran­der sig som en ta­len­t­ud­vik­lings­klub, når al fo­kus er på at vin­de mester­ska­ber og kva­li­fi ce­re sig til eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil. Mel­din­gen er, at der præ­di­kes én ting, mens der gø­res no­get helt an­det i mester­klub­ben. Ta­len­te­nes chan­ce for­svin­der Gil­det be­ta­les af klub­bens un­ge spil­le­re, der ser chan­cen for første­holds­fod­bold for­svin­de i det fj er­ne, mens dy­re stjer­ner over­ta­ger plad­ser­ne blandt de før­ste 11.

BT har væ­ret i kon­takt med Claus Ste­in­le­in, men han øn­sker ik­ke at bi­dra­ge med an­det end en be­kræf­tel­se af Hen­rik Ip­sens op­si­gel­se.

Med Ip­sens op­si­gel­se er der til nytår kun Bri­an Pri­ske tilbage fra det fi re mand store træ­ner­team, der i for­å­ret sik­re­de FC Midtjylland det dan­ske mester­skab. De re­ste­ren­de tre har for­ladt klub­ben eft er eget øn­ske.

Hen­rik Ip­sen selv har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re på år­sa­ger­ne bag sin op­si­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.