Lavi­nen kø­rer

BT - - SPORTEN -

PÅ OVER­FLA­DEN GÅR det fan­ta­stisk i FC Midtjylland. De dan­ske me­stre vin­der og vin­der – bå­de her­hjem­me og ude i Eu­ro­pa. Ja, det kun­ne vel nær­mest ik­ke gå bed­re. Hol­det og spil­ler­ne vir­ker til at væ­re bå­de gla­de og til­fred­se, og kun når Martin Pu­sic en­gang imel­lem får nok, kom­mer der små skram­mer i den sport­s­li­ge del af den midtjy­ske for­tæl­ling. AN­DER­LE­DES ER DET, når snak­ken fal­der på hol­det om­kring hol­det. Træ­ner­tea­met. Her kræ­ver det ik­ke me­get me­re end et en­kelt spa­destik at fi nde ud af, at no­get er rivravru­sken­de galt i kulis­ser­ne.

I ju­ni må­ned op­sag­de mester­træ­ne­ren Glen Rid­ders­holm sin stil­ling til stor over­ra­skel­se for al­le uden for den midtjy­ske in­der­kreds. En må­ned se­ne­re off ent­lig­gjor­de og­så as­si­stent­træ­ner Lars Fri­is sit stop hos Ul­ve­ne. Le­del­sen i FCM fi k dog den fod­bold­klo­ge as­si­stent til at bli­ve frem til nytår, så man ik­ke gi­ver ud­se­en­de af, at al­le nøg­le­me­d­ar­bej­de­re er på vej fra bor­de.

Det er de ik­ke de­sto min­dre. Eft er Rid­ders­holm og Fri­is er må­l­mand­stræ­ner Hen­rik Ip­sen nu den tred­je fra træ­ner­tea­met, der på ba­re fi re må­ne­der har valgt at for­la­de FC Midtjylland.

År­sa­gen er den sam­me. Util­freds­hed med le­del­sen per­so­ni­fi ce­ret ved sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in. KRITIKPUNKTERNE ER MAN­GE i for­bin­del­se med den smi­len­de og ka­ris­ma­ti­ske sport­s­di­rek­tør. Men fra det nu tid­li­ge­re træ­ner­team på He­den har der væ­ret stor tvivl om Ste­in­le­ins re­el­le kom­pe­ten­cer i job­bet.

Det stør­ste an­ke­punkt hand­ler imid­ler­tid om ær­lig­hed. FC Midtjylland har al­tid væ­ret en klub med en enorm fo­kus på ta­len­t­ud­vik­ling. Se ba­re på de spil­le­re, klub­ben har solgt – og på nu­væ­ren­de lands­holds­spil­le­re som Pio­ne Si­sto og Erik Svi­at­chen­ko.

Klub­ben slår sig på bry­stet over ta­len­t­ud­vik­lin­gen, og det med ret­te. Men at der fort­sat præ­di­kes ta­len­t­ud­vik­ling i en klub, der i dag bå­de er og har fo­kus på at væ­re en kon­ti­nu­er­lig top­klub, hæn­ger gan­ske en­kelt ik­ke sam­men.

En klub kan ik­ke bå­de ha­ve fuld fo­kus på at ud­vik­le ta­len­ter og sam­ti­dig kon­kur­re­re med FC København om mester­ska­bet år eft er år. Det kan la­de sig gø­re i Nar­nia, men ik­ke i vir­ke­lig­he­dens fod­bold­ver­den.

Det be­vi­ses da og­så ved, at Jes­per Lauridsen røg ud i kul­den til for­del for tjek­ki­ske Fi­lip Novak, mens Pa­tri­ck Bang­gaard har mi­stet sin plads i mid­ter­for­sva­ret til Kian Hansen. To dis­po­si­tio­ner, der har styr­ket hol­det be­trag­te­ligt – men og­så dis­po­si­tio­ner, der in­tet har med ta­len­t­ud­vik­ling at gø­re. DER ER IN­TET galt i at vil­le vin­de og i at vil­le sam­le det stær­ke­st mu­li­ge hold. Slet ik­ke. Men der skal væ­re kla­re linjer og ær­lig­hed med i spil­let. Der kan ik­ke spil­les på to he­ste. Den slags spre­der tvivl og le­de.

Det bli­ver spæn­den­de at se, om der kom­mer fl ere op­si­gel­ser i det midtjy­ske, el­ler mod­vilj­en mod le­del­sen nu er væk. Er det før­ste til­fæl­det, bli­ver glans­bil­le­det om­kring Claus Ste­in­le­in svært at op­ret­hol­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.