’’

BT - - SPORTEN - Mor­ten Ol­sen

eft er min me­ning vel­sag­tens den bed­ste ude­kamp mod et hold som Portu­gal de sid­ste man­ge år. Vi tab­te ik­ke til nog­le af de an­dre hold - og var ind­byr­des de­res over­mænd. Og DEN for­nem­mel­se skal ta­ges med over i vo­res playoff , « si­ger Ol­sen, in­den han af­slut­ter sin snak om de fo­re­stå­en­de kam­pe. Vi me­ner ik­ke, der er den store for­skel på de ot­te hold, der nu er i playoff . Om det bli­ver en­ten Sve­ri­ge, Un­garn, Ukrai­ne el­ler Bos­ni­en – al­le har vi på godt og ondt en hi­sto­rie med

» Vi skal bli­ve bed­re til at kom­me til fl ere chan­cer, men sam­ti­dig og­så fo­ku­se­re på, at vi for­svars­mæs­sigt har væ­ret sta­bi­le og væ­ret svæ­re at slå, det er me­get vig­tigt at ha­ve med ind i dis­se to fi na­ler. «

De tre an­dre use­e­de­de na­tio­ner i bow­len på søn­dag er Nor­ge, Slove­ni­en og Ir­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.