’’

BT - - SPORTEN -

Pe­ter Nør­re­lund, sport­s­chef i MTG Sports

om at sen­de kam­pen

Der er en mas­se hy­pe om­kring kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen. Det er den stør­ste kamp mel­lem to dan­ske­re i år­ti­er, og en kamp, hvor folk vil bli­ve delt ef­ter, hvem de støt­ter. Fra et tv­syns­punkt kan det ik­ke bli­ve bed­re i Dan­mark, og vi glæ­der os me­get til at le­ve­re den­ne kamp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.