’’

BT - - SPORTEN - René Hol­ten Poul­sen

» Jeg har haft bræk­for­nem­mel­se hver lør­dag ef­ter mit sid­ste træ­nings­pas, for­di jeg har træ­net så hårdt. Fo­re­stil jer li­ge, at I skal gø­re det fi­re år me­re, « sag­de René Hol­ten Poul­sen ef­ter lø­bet.

I dag er al træ­ning sat ind på at vin­de gul­det til som­mer.

For trods det per­son­li­ge ne­der­lag be­slut­te­de ka­ja­kro­e­ren sig for, at det skul­le væ­re løgn, og i au­gust i år blev han ver­dens­me­ster på den olym­pi­ske 1.000 me­ter- di­stan­ce.

Træ­nin­gen fyl­der der­for må­ske end­nu me­re i René Hol­ten Poul­sens liv for at nå sin stør­ste drøm.

» Vi er tilbage til træ­ning, som vi ple­jer på den­ne års­tid, hvor vi træ­ner hver mor­gen og ef­ter­mid­dag. Der er op­start­s­fa­sen nu i en uge el­ler to, hvor vi træ­ner 20 ti­mer om ugen, « for­tæl­ler René Hol­ten Pe­der­sen.

Der er ik­ke me­get fri­tid i lø­bet af ugen, når man dyr­ker ka­jak på top­ni­veau. Den 26- åri­ge eli­teu­dø­ver me­ner dog ik­ke, at me­re træ­ning vil fø­re til bed­re resultater.

» I ste­det for at det hed­der VM, hed­der det OL. Selv­føl­ge­lig er OL kun hvert fjer­de år, så vi ta­ler om, hvor­dan vi kan fin­de det næ­ste ni­veau. Men det næ­ste ni­veau lig­ger ik­ke i at til­fø­je me­re træ­ning, den lig­ger i at væ­re skar­pe­re i den dag­li­ge træ­ning. Så der er over­ra­sken­de lil­le for­skel. Men jeg har me­re fo­kus på tek­nik, end jeg hav­de til sid­ste OL, « for­kla­rer han. De­di­ke­ret tan­ke­gang Det er ty­de­ligt, at René Hol­ten Poul­sen har en ka­jak­de­di­ke­ret tan­ke­gang. Han har fle­re me­dal­jer fra EM, VM og OL lig­gen­de der­hjem­me og OL- rin­ge­ne ta­to­ve­ret mel­lem skul­der­bla­de­ne. Jeg vil ta­ge de go­de ting med fra 2015 og fin­de de små de­tal­jer, der kan gø­re mig bed­re

Poul­sen fandt in­teres­sen for ka­ja­kro­ning som 13- årig og har si­den da brugt stør­ste­delen af si­ne dag­ti­mer på at pad­le rundt. Med guld­me­dalj­en fra VM i Mila­no i som­mer er mo­ti­va­tio­nen ble­vet stør­re.

» Det, der har væ­ret an­der­le­des i år, er, at jeg blev ver­dens­me­ster på 1.000 me­ter- di­stan­cen. Det gjor­de jeg ik­ke sid­ste år, og det har gi­vet mig end­nu me­re fo­kus på OL og blod på tan­den. Og så er jeg så hel­dig, at jeg er den ene­ste dan­sker, der har et ver­dens­mester­skab på en olym­pisk di­sci­plin, « si­ger han.

Den dan­ske ka­jaks­prin­ter med kæ­le­nav­net ‘ Power­hou­se Poul­sen’ har en kom­bi­na­tion af ek­strem vin­der­men­ta­li­tet, en vil­je til at træ­ne me­re og hår­de­re og en tro på, at når han sæt­ter sig ned i en ka­jak, og start­skud­det ly­der, så skal han vin­de.

» Det er al­tid mit mål at bli­ve hur­ti­ge­re. Og med me­dal­jer­ne som min pri­mæ­re mo­ti­va­tion får jeg lyst til at træ­ne end­nu me­re. Det kan jo til sidst en­de med, at jeg når min drøm om OL- guld i en­er­ka­jak, « si­ger René Hol­ten Poul­sen og til­fø­jer:

» Jeg vil ta­ge de go­de ting med fra 2015 og fin­de de små de­tal­jer, der kan gø­re mig bed­re. Jeg vil ger­ne ta­ge et skridt op og på den må­de læg­ge af­stand til de an­dre. «

Ef­ter OL 2012 har ka­ja­kro­e­ren få­et en dag­lig træ­ner, der be­stemt gør en for­skel. Og iføl­ge ham selv er al­de­ren og­så en klar fak­tor, der spil­ler ind i det stør­re dag­li­ge fo­kus, li­ge­som han har op­ar­bej­det er­fa­ring til træ­nin­gen og mester­ska­ber­ne.

René Hol­ten Poul­sen, der er ud­dan­net tøm­rer og bor i Bags­værd, træ­ner to- tre gan­ge om da­gen og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.