’ ’

BT - - SPORTEN - Pe­ter Nør­re­lund, sport­s­chef for Vi­a­sat/ MTG Sports

Når du skal se fod­bold i frem­ti­den, er der stor sand­syn­lig­hed for, at Car­sten Wer­ge og Per Fri­mann gi­ver dig ana­ly­ser og anek­do­ter, mens du ny­der Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Lio­nel Mes­si og Bjørn Paul­sen. Vi­a­sat- ka­na­ler­ne kom­mer fra 2016 til at sid­de end­nu me­re mas­sivt på de stør­ste og for dan­sker­ne mest in­ter­es­sant klubkam­pe, eft er de har købt ret­tig­he­der­ne til Pre­mi­er League og si­den sprøjtet fl øde­skum på top­pen med ret­tig­he­der­ne til og­så at vi­se den bed­ste span­ske og ita­li­en­ske liga. Det er et fan­ta­stisk pri­vil­e­gi­um at ha­ve så me­get ind­hold, at man skal væl­ge fra i for­hold til, hvad der sen­des på tv

Det be­ty­der, at Vi­a­sat med TV3+ og TV3 Sport 1 og 2 kom­mer til at vi­se blandt an­det Champions League, Pre­mi­er League, La Liga og Se­rie A, mens Di­scove­ry Networks med blandt an­det 6’ eren, Ca­nal9 og Eu­rosport sid­der på land­skam­pe og Bun­des­liga.

For fod­bol­del­ske­ren, der ny­der si­ne lør­da­ge - og de fl este an­dre af ugens da­ge - i so­fa­en for­an tv’et, be­ty­der det først og frem­mest, at man frem­over får nyt lyd­ta­pet til si­ne kam­pe. Men med en ny tv- aft ale, kan der og­så kom­me nye pri­ser for so­fa­fan­se­nes tv- pak­ker. Iføl­ge det nor­ske me­di­e­bran­che- si­te Kampanje ko­ste­de Pre­mi­er League- ret­tig­he­der ale­ne til Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land 1,21 mia. kr. for MTG.

Om dis­se pen­ge skal hen­tes di­rek­te hos for­bru­ge­ren via for­hø­je­de pri­ser på tv- pak­ker el­ler in­di­rek­te via re­k­la­me­ind­tæg­ter, ved sport­s­chef hos Vi­a­sat/ MTG Sports, Pe­ter Nør­re­lund, end­nu ik­ke .

Folk der har Vi­a­play vil ha­ve ad- gang til man­ge kam­pe. Bli­ver det dy­re­re?

» Jeg er i den si­tu­a­tion, at jeg pri­mært skal kø­be ret­tig­he­der og sør­ge for, at de bli­ver dæk­ket så godt som mu­ligt. Så er der an­dre folk, der er me­get dyg­ti­ge­re til det an­det. De sid­der og ser på, hvor­dan vi får ba­lan­cen til at gå op i sid­ste en­de. Det er for tid­ligt at si­ge no­get på nu­væ­ren­de tids­punkt om, hvad der kom­mer til at ske, « si­ger Pe­ter Nør­re­lund.

I har al­le­re­de en del ka­na­ler, men nu kom­mer der end­nu me­re sport. Kan man fo­re­stil­le sig, at der kom­mer fl ere ka­na­ler?

» Det skal vi se på. Det er et fan­ta­stisk pri­vil­e­gi­um at ha­ve så me­get ind­hold, at man skal væl­ge fra i for­hold til, hvad der sen­des på tv. Men så har vi Vi­a­play, der er den­ne ’ on de­mand’- mu­lig­hed, hvor man kan se, hvad man har lyst til, og vi kan sen­de al­le kam­pe. « Kan sæl­ge kam­pe vi­de­re Skal I ha­ve fl ere eks­per­ter og kom­men­ta­to­rer?

» Ja, det er jeg over­be­vist om, at vi skal. Vi er fan­ta­stisk gla­de for de folk, vi har. Men vi er og­så he­le ti­den på jagt eft er fl ere dyg­ti­ge folk. Jeg tror, at man­ge af dem, vi har nu, sy­nes, at de ar­bej­der en del. Så jeg tror, at vi bli­ver nødt til at fi nde fl ere hæn­der, der kan løft e. Men det bli­ver og­så kva­li­tet. «

Hvor­dan ser det ud med at sæl­ge kam­pe vi­de­re? Kom­mer I til det?

» Det er me­get mu­ligt, at vi kom­mer til at sæl­ge nog­le kam­pe vi­de­re. Der er helt ufat­te­ligt man­ge kam­pe, og som vi sag­de i for­bin­del­se med bå­de Pre­mi­er League, La Liga og Se­rie A, ser vi nu på mu­lig­he­der­ne for, om der skal sæl­ges kam­pe fra nog­le af liga­er­ne. Det vig­ti­ge for mig er, at vi kon­trol­le­rer ret­tig­he­der­ne, så vi har hånd i han­ke med, hvor­dan vi bedst når de dan­ske fans. «

I skul­le li­ge ha­ve lov af Pre­mi­er League til at sæl­ge kam­pe vi­de­re. Har I få­et det nu?

» Det er en di­a­log, man har. Det hand­ler og­så om, hvem der skal kø­be. Det er ik­ke ba­re no­get, man gør over en kop kaff e. Den vil jeg i før­ste om­gang ger­ne ta­ge med Pre­mi­er League. «

Er der al­le­re­de for­hand­lin­ger gang om­kring at sæl­ge kam­pe?

» Der er jeg igen et ke­de­ligt men­ne­ske. For­hand­lin­ger og ting, der måt­te fo­re­gå, er jo ba­re uin­ter­es­san­te mel­lem­reg­nin­ger, ind­til der fo­re­lig­ger et re­sul­tat. Og når der gør det, skal vi nok for­tæl­le om det. «

i

INTERNET- TV

LI­CENS: 206,42 kr. om må­ne­den VI­A­PLAY: 229 kr. om må­ne­den DPLAY: 159 kr. om må­ne­den TV2 PLAY: 39 kr. om må­ne­den ( for TV2 Sport)

STOFA

MED TV3+, Ka­nal 5, 6’ eren, TV2 Sport, Eu­rosport, Eu­rosport DK, Ca­nal9, 6’ eren, TV3 Sport1, TV3 Sport2, DR- ka­na­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.