’’

BT - - SPORTEN -

La­mar og jeg tal­te al­drig rig­tigt om vo­res tab. Jeg ved, at det ik­ke var sundt og be­tød og­så, at vo­res for­hold al­drig vil­le hol­de

Liza Mora­les, ung­dom­skæ­re­ste

om ta­bet af de­res tred­je barn

om vo­res tab. Jeg ved, at det ik­ke var sundt og be­tød og­så, at vo­res for­hold al­drig vil­le hol­de, « har Liza Mora­les si­den for­talt.

Selv om La­mar Odom før br­ud­det med si­ne børns mor al­le­re­de var fast in­ven­tar i de glit­te­de ma­ga­si­ner, tog tin­ge­ne først rig­tig fart, da han ef­ter et fi­re ugers in­tenst dat­ing­for­løb gif­te­de sig med Khloé Kar­das­hi­an, end­nu et ce­le­bert med­lem af den be­røm­te Kar­das­hi­an- fa­mi­lie.

Mens ba­sket- kar­ri­e­ren gik på hæld, strøg Odoms po­pu­la­ri­tet i slad­der­pres­sen til tops. Et pro­duk­tions­sel­skab kun­ne end­da se en fi­dus i at la­ve en re­a­li­ty­se­rie med ham og hans nye ko­ne. ’ Khloé & La­mar’ blev dog al­drig den store suc­ces. Sær­ligt for­di ho­ved­per­so­ner­ne i slut­nin­gen af 2013 gik fra hin­an­den. An­gi­ve­ligt var de dæ­mo­ner, La­mar Odoms far hav­de kæm­pet med, og­så be­gyndt at hjem­sø­ge søn­nen, og dem kun­ne Khloé Kar­das­hi­an ik­ke leve med.

Nat­ten til i går var dæ­mo­ner­ne mil­li­me­ter fra at stjæ­le Odoms liv i ør­ken­sta­ten Ne­va­da. Iføl­ge bor­de­le­jer Den­nis Hof hav­de La­mar Odom be­søgt hans for­ret­ning, for­di han øn­ske­de at væ­re sig selv og slip­pe væk fra det pres, om­ver­de­nen lag­de på ham.

At det in­de­bar et ind­tag af ur­te­vi­a­gra og kul­mi­ne­re­de med et kol­laps, der nu be­ty­der, at Odom svæ­ver mel­lem liv og død i ko­ma på Sun­ri­se Ho­spi­tal i Las Ve­gas, hav­de han for­ment­lig ik­ke fo­re­stil­let sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.