’’

BT - - SPORTEN - Jes­per Jen­sen

Kol­lap­set lu­re­de, men Aal­borg Hånd­bolds un­ge hold hev sig op og holdt hjem. I aft es vandt nord­jy­der­ne med kun 23- 21 på hjem­me­ba­ne over Sønderjyske i her­rer­nes hånd­bold­liga. Eft er en fø­ring på fem mål ved pau­sen – og eft er en fø­ring på ot­te mål midt­vejs i an­den halv­leg.

Al­li­ge­vel kom Sønderjyske me­get tæt på i en plud­se­ligt spæn­den­de slut­fa­se.

» Det bli­ver en me­get ro­det an­den halv­leg. Vi går ned i ka­den­ce, og de kom­mer på mi­nus en. Det er unød­ven­digt, « sag­de Aal­borg- træ­ner Jes­per Jen­sen eft er kam­pen til TV 2 Sport. Vi går ned i ka­den­ce, og de kom­mer på mi­nus en. Det er unød­ven­digt

For en scor­ings­pau­se på 11 mi­nut­ter af Aal­borg Hånd­bold fi k Sønderjyske i gang og op på 19- 20 eft er at ha­ve vun­det pe­ri­o­den med 9- 2.

Men så våg­ne­de hjem­me­hol­det igen og trak lidt fra, ind­til San­der Sa­go­sen med et lil­le halvt mi­nut tilbage kun­ne la­ve det mål til 23- 20, der en­de­gyl­digt sik­re­de de to po­int.

Det var Aal­borg Hånd­bolds fem­te sejr på stri­be, og hol­det er nu på før­ste­plad­sen i liga­en.

Det var Jes­per Jen­sen selv­føl­ge­lig til­freds med, men han ser og­så ger­ne stør­re kon­cen­tra­tion hos sit un­ge hold i frem­ti­den, så kam­pe­ne ik­ke bli­ver smidt helt væk en an­den gang.

» Det er, for­di tin­ge­ne ik­ke bli­ver gjort or­dent­ligt. Så­dan en kamp skal ba­re luk­kes ned. Det har no­get med den her nu slapper vi li­ge af- stem­ning, der godt kan ram­me det her hold. Jeg for­ven­ter en fuld ind­sats af spil­ler­ne, og det sy­nes jeg, vi mang­le­de i nog­le mi­nut­ter, « sag­de Jes­per Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.