Hol­land lat­ter­lig­gø­res ef­ter EM- fi­a­sko

BT - - SPORTEN - NED­T­UR

lands­hold over for si­ne mil­li­o­ner af Twit­ter- føl­ge­re.

» Her­re­g­ud, Hol­land er ble­vet til An­dor­ra, « skrev han.

Hol­land har tabt de se­ne­ste tre hjem­me­kam­pe med en målsco­re på i alt 5- 8. Sta­ti­stik- eks­per­ter­ne fra In­fo­stra­da på­pe­ge­de, at det er knap en men­ne­ske­al­der si­den, et hol­land­sk lands­hold har præ­ste­ret så dår­ligt på eget græs.

’ For før­ste gang i 54 år har Hol­land tabt tre hjem­me­kam­pe i træk. I 1961 tab­te man til Me­xi­co, Un­garn og Bel­gi­en.’ Et dår­ligt sku­e­spil Ame­ri­kan­ske ESPN be­skri­ver den hol­land­ske tragedie på føl­gen­de må­de:

» Som en nervøs ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver i et dår­ligt sko­lesku­e­spil stam­me­de de, snub­le­de, blan­ke­de de­res men­tale hard­disk, og så kom den aka­ve­de stil­hed, da tå­rer pib­le­de frem. I dis­se si­tu­a­tio­ner er det bedst ba­re at rin­ge til de­res for­æl­dre og sen­de dem hjem. «

Alt var på spil, da Hol­land tirs­dag af­ten gik ind på Am­ster­dam Are­na for at mø­de Tjek­ki­et. Hol­læn­der­ne var pi­sket til at vin­de og skul­le sam­ti­digt hå­be på, at Tyr­ki­et, der var på en umid­del­bar tred­je­plads to po­int for­an, hjem­me vil­le ta­be til Island.

Men kam­pen blev al­drig dét, hol­læn­der­ne hå­be­de på. To tjek­ki­ske mål i før­ste halv­leg var de før­ste søm i den hol­land­ske lig­ki­ste, og kun en ud­vis­ning li­ge in­den pau­sen kun­ne brin­ge lidt håb tilbage. Det håb blev dog sluk­ket godt ty­ve mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg, da den tid­li­ge­re Ar­se­nal- og Man­che­ster Uni­ted- an­gri­ber Ro­bin van Per­sie la­ve­de et ko­misk selvmål.

Og på trods af to re­du­ce­rin­ger af Klaas- Jan Hun­telaar og uhel­di­ge van Per­sie kun­ne hol­læn­der­ne ik­ke unds­lip­pe fi­a­sko­en. Hol­land en­der som num­mer fi­re i grup­pen, og glip­per der­med næ­ste års EM­slut­run­de i Frankrig.

Det er før­ste gang si­den 1984, at Hol­land ik­ke del­ta­ger i en EM- slut­run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.