VWer tilbage på værk­ste­det

BT - - NYHEDER -

BOBLER

Det ty­ske krav ud­lø­ste der­eft er en til­sva­ren­de ak­tion på EU- ni­veau. Det ob­liga­to­ri­ske værk­steds­be­søg om­fat­ter en tred­je­del af al­le de bi­ler, VW har le­ve­ret i EU si­den 2009, og er den mest om­fat­ten­de ak­tion, si­den de nu­væ­ren­de reg­ler blev ind­ført for snart 20 år si­den. Dyr værk­steds­reg­ning » KBAs be­slut­ning gi­ver mu­lig­hed for en fæl­les og ko­or­di­ne­ret ak­tion i al­le EU- lan­de. Så­dan en ens­ar­tet pro­ce­du­re er i den eu­ro­pæ­i­ske ånd og i kun­der­nes in­ter­es­se, « lød det fra den nye VW- top­chef Mat­t­hi­as Mül­ler i et skrift lig svar til den ty­ske trans­port­mi­ni­ster Ale­xan­der Do­brint.

Med tvun­gen re­pa­ra­tion af 8,5 mil­li­o­ner bi­ler vil VW ik­ke kun­ne nå at få al­le bi­ler gen­nem værk­steds­be­sø­get i lø­bet af 2016. Sum­men af det be­la­sten­de ima­ge­tab, de tru­en­de ame­ri­kan­ske bø­der for at ha­ve ma­ni­p­u­le­ret med Nox- ud­led­nin­gen og nu de om­fat­ten­de værk­steds­reg­nin­ger ram­te nok en gang VW- ak­tio­næ­rer­ne hårdt, idet ak­tien tors­dag faldt yder­li­ge­re 4,6 pro­cent, da nyhe­den blev off ent­lig­gjort. Die­selkri­sen har til nu bar­be­ret astro­no­mi­ske 21 mil­li­ar­der eu­ro af Volkswa­gens mar­keds­vær­di.

Volkswa­gen har få­et til midt i novem­ber til at ori­en­te­re­re de ty­ske myn­dig­he­der om, hvor­dan man vil sik­re sig, at kon­cer­nens di­e­sel­mo­to­rer le­ver op til foru­re­nings­kra­ve- ne, og den ty­ske trans­port­mi­ni­ster Do­brint vars­ler, at KBA, det ty­ske bil­til­syn, vil te­ste en ræk­ke bi­ler for at sik­re sig, at VW le­ver op til kra­ve­ne. Væk­ker op­sigt Den om­fat­ten­de til­ba­ge­kal­del­se væk­ker op­sigt blandt eks­per­ter.

» Det er usæd­van­ligt at be­or­dre en ob­liga­to­risk til­ba­ge­kal­del­se, og det vi­ser, at KBA har tabt tå­l­mo­dig­he­den med VWs lang­som­me re­ak­tion på, hvad der skal til for at re­pa­re­re mo­to­rer­ne. Det har væ­ret util­freds­stil­len­de for kun­der­ne, « si­ger Arndt El­ling­horst, ana­ly­ti­ker hos in­ve­ste­rings­ban­ken Everco­re ISI, til nyheds­bu­reau­et Bloom­berg. Volkswa­gen har få­et vre­det ar­men rundt i Tys­kland, og til­ba­ge­kal­der bi­ler, som al­le in­de­hol­der den sny­desoft wa­re, der har få­et di­e­sel­bi­ler­ne til at frem­stå me­re mil­jø­ven­li­ge i test, end de i vir­ke­lig­he­den er. For Volkswa­gen Dan­mark er det dog en glæ­de­lig nyhed, un­der­stre­ger pres­se­chef Søs Ri­holt, der for­ven­ter at til­ba­ge­kal­de 91.000 bi­ler købt i Dan­mark.

» Det er mu­ligt, at man i Tys­kland har få­et vre­det ar­men om, men Volkswa­gen i Dan­mark har ar­bej­det hen mod den her løs­ning, for­di det er den bed­ste løs­ning for de dan­ske kun­der. Vi har ik­ke få­et vre­det no­get om, vi har bedt om den her løs­ning for fl ere uger si­den, « si­ger hun til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau. Besked fra Skat Re­elt be­ty­der til­ba­ge­kal­del­sen fra Volkswa­gen og de ty­ske myn­dig­he­ders be­slut­ning tors­dag, at de be­rør­te dan­ske bil­e­je­re kan se frem til at få di­rek­te besked om en ind­kal­del­se fra Skat.

Det er nem­lig Skat, der kø­rer Mo­tor­re­gi­stret, og der­for får samt­li­ge be­rør­te bil­e­je­re i Dan­mark besked di­rek­te fra Skat om, hvor­når de­res bil skal på værk­sted hos Volkswa­gen for at få fj er­net sny­desoft wa­ren.

» Set med dan­ske bril­ler er det en rig­tig for­nuft ig løs­ning. For­skel­len er, at kun­der­ne nu ik­ke får et brev fra os, men at de får et brev fra Skat. Det be­ty­der, at bre­ve­ne bli­ver sendt til de rig­ti­ge eje­re, « si­ger Søs Ri­holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.