Ja, in­sti­tu­tio­ner ska­der bør­ne­ne

BT - - DEBAT - LO­NE NØRGAARD

De­bat­tør, lek­tor på VUC Roskil­de

for­di der er rig­tig me­get, der ty­der på, at små børn ik­ke har godt af at kom­me i in­sti­tu­tion så tid­ligt. Vi skal i hø­je­re grad ska­be fred og ro om­kring vo­res små børn, og der­for skal de ik­ke i in­sti­tu­tion før to­år­sal­de­ren.

VUGGESTUER SKAL AFSKAFFES,

tid­li­ge in­sti­tu­tio­na­li­se­ring lig­ger i, at bån­det mel­lem mor og barn bli­ver skå­ret over, og den tæt­te vok­sen­kon­takt, som er af­gø­ren­de for små børn,

PRO­BLE­MET MED DEN

bry­des. Det er i for­hol­det mel­lem mor og barn, at grund­la­get for små børns iden­ti­tet dan­nes og der­med for­ud­sæt­nin­gen for, hvor­dan bar­net ud­vik­ler sig som vok­sen. Det er selv­føl­ge­lig vig­tigt, at børn bli­ver sti­mu­le­ret i samvær med an­dre børn og voks­ne, som de ek­sem­pel­vis gør i in­sti­tu­tio­ner. Men ik­ke så tid­ligt. I de før­ste to år har bør­ne­ne ik­ke be­hov for det end­nu. Små børn i den al­der le­ger ik­ke med hin­an­den, men ved si­den af hin­an­den.

bør­ne­ne for­styr­ret, for­di støj­ni­veau­et

I IN­STI­TU­TIO­NER­NE BLI­VER

er for højt, og der er for få voks­ne til for man­ge børn. Vi kan se, at bør­ne­ne re­a­ge­rer på det, når de bli­ver æl­dre. Man­ge børn bli­ver stres­se­de og ang­ste, og sta­dig fl ere ud­vik­ler for­skel­li­ge di­ag­no­ser. Der er man­ge sig­na­ler, der for­tæl­ler os, at vi går den for­ker­te vej.

ste­det pas­ses hjem­me hos de­res for­æl­dre i de før­ste to år. Fa­mi­li­en må selv for­sø­ge at spa­re sam­men, så den har råd til, at en af for­æl­dre­ne kan gå hjem­me med bar­net. Vi skal af­skaff e vuggestuer og nø­jes med bør­ne­ha­ver.

BØR­NE­NE SKAL I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.