Nej, vuggestuer er go­de for børn

BT - - DEBAT - DORTHE BOE DANBJØRG

For­æl­dre­nes Landsor­ga­ni­sa­tion

at vuggestuer skal af­skaff es, for der er man­ge for­de­le ved, at små børn går i in­sti­tu­tion. Bør­ne­ne bli­ver sti­mu­le­ret af samvæ­ret med an­dre børn og voks­ne. Der fo­re­går go­de ting i in­sti­tu­tio­ner­ne, der er til gavn for vo­res børns dan­nel­se. Vi skal dog ha­ve et stør­re fo­kus på, hvil­ken be­tyd­ning det har, at vi sen­der vo­res børn i dag­in­sti­tu­tion, samt be­tyd­nin­gen af at der er nok voks­ne til at va­re­ta­ge om­sor­gen for vo­res børn.

JEG ME­NER IK­KE,

vil af­skaff e vuggestuer, så glem­mer hun, at det ik­ke er al­le fa­mi­li­er i Dan­mark, der er vel­fun­ge­ren­de og res­sour­cestær­ke. Hun glem­mer de po­si­ti­ve eff ek­ter af vug­ge­stu­en og at so­ci­alt ud­sat­te børn har glæ­de af at væ­re i en in­sti­tu­tio­nel ram­me, hvor de er en del af et bør­ne­fæl­les­skab og er om­gi­vet af ve­lud­dan­net per­so­na­le.

NÅR LO­NE NØRGAARD

ska­be et sam­fund, hvor der er plads til bå­de at væ­re for­æl­der og ha­ve et ar­bej­de. Beg­ge de­le skal kun­ne rum­mes, for­di for­æl­dre og­så har an­dre in­ter­es­ser end de­res børn.

VI BØR OG­SÅ

Jeg tror sam­ti­dig, at vi er den ge­ne­ra­tion af for­æl­dre, der pri­o­ri­te­rer vo­res børn hø­jest. Vi sæt­ter samvæ­ret med vo­res børn højt, og vi ind­ret­ter vo­res tid eft er bør­ne­ne. Ti­den med bør­ne­ne er vær­di­fuld, men for­æl­dre er pres­se­de, for­di de ger­ne vil gø­re det godt på ar­bej­det, der­hjem­me og so­ci­alt. Der­for sy­nes jeg, at ar­bejds­mar­ke­det skal for­an­dre sig, så der kom­mer me­re fl ek­sib­le vil­kår. Vi har brug for, at po­li­ti­ker­ne kom­mer på ba­nen med en fa­mi­liepo­li­tik, så vi kan få skabt end­nu bed­re dag­in­sti­tu­tio­ner og bed­re ba­lan­ce mel­lem fa­mi­lie- og ar­bejds­liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.