PANELET

BT - - DEBAT -

LYK­KE RØMER NI­ELS THEM KJÆR Vi hø­ster re­sul­ta­ter­ne af en man­ge­årig in­for­ma­tions­ind­sats om, at to­baks­røg er sund­heds­ska­de­ligt. Det er en be­væ­gel­se i sam­fun­det mod, at folk vil ha­ve røg­frie ar­bejds­plad­ser og hjem. Især bør­ne­fa­mi­li­er og un­ge går for­an og har helt røg­frie hjem.

Om 15 år vil det væ­re en min­dre grup­pe, der ry­ger. Vi ar­bej­der med et mål om, at der skal væ­re un­der 5 pct. ry­ge­re i år 2030. Men der vil nok al­tid væ­re en re­st­grup­pe, der ry­ger, så vi når nok al­drig helt i nul. Men vi kan sag­tens kom­me læn­ge­re, end vi er nu.

Pro­jek­t­chef for ry­ge­stop og to­baks­fore­byg­gel­se ved Kræft ens Bekæm­pel­se

Besty rel­ses­med­lem i for­e­nin­gen for hen­syns­ful­de ry­ge­re og to­le­ran­te ik­ke- ry­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.