Brug­te EU- peng

BT - - NYHEDER -

Oplys­nin­ger­ne kom­mer, alt imens Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er un­der be­skyd­ning fra blandt an­det en par­ti­kol­le­ga for at væ­re ar­ro­gant og for ik­ke at vil­le læg­ge frem, hvor­dan han bru­ger pen­ge­ne i de så­kald­te Mel­dog Feld- fon­de, som han har stif­tet. Pen­ge­ne skal gå til EU- op­lys­ning.

Den EU- fi­nan­si­e­re­de valg­kamp fandt sted på skon­ner­ten Hal­mø, der i 2013 var på et ti da­ges som­mer­togt til 16 dan­ske hav­ne un­der pa­ro­len ' Det sej­ler i EU. Vi sej­ler for Dan­mark’, og hvor par­ti­le­del­sen delt­og.

Selv­om det of­fi­ci­elt hand­le­de om EU, og DF- spid­ser som Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, Sø­ren Es­per­sen og Pe­ter Skaarup var med på skon­ner­ten, så vi­ser en søg­ning, BT har fo­re­ta­get Si­den 2014 har de eu­ro­pæ­i­ske par­ti­er kun­net mod­ta­ge en år­lig støt­te fra Eu­ro­pa- Par­la­men­tet. ' Til­skud­det kan ik­ke bru­ges til at dæk­ke ud­gif­ter som: Kampag­neud­gif­ter i for­bin­del­se med fol­ke­af­stem­nin­ger og valg ( und­ta­gen valg til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet) Di­rek­te el­ler in­di­rek­te fi­nan­si­e­ring af na­tio­na­le par­ti­er, kan­di­da­ter og po­li­ti­ske fon­de, bå­de på na­tio­nalt og eu­ro­pæ­isk plan Gæld og ud­gif­ter til af­drag på gæld.' blandt de lo­ka­le me­di­er, som dæk­ke­de be­gi­ven­he­den, og­så et an­det bil­le­de. Ak­ti­ve byrød­der Nem­lig, at så­vel kom­mu­na­le byrød­der som kan­di­da­ter til re­gions­rå­det var me­get ak­ti­ve un­der tu­ren og brug­te det til at fø­re valg­kamp. EU­mid­ler­ne må ik­ke bru­ges til lo­ka­le og na­tio­na­le valg­kam­pe.

Iføl­ge Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt var som­mer­tog­tet på for­hånd god­kendt af EU, og det holdt sig helt in­den for reg­ler­ne.

» Hal­mø fla­ge­de med Meld og Feld. Vi har al­drig lagt skjul på no­get som helst. Co­me on, nu må det sim­pelt­hen ven­de, det her, « si­ger han.

Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om EU vid­ste, at tog­tet ik­ke kun hand­le­de om EU, men og­så blev brugt til at prom­ove­re lo­ka­le kan­di­da­ter til val­ge­ne i kom­mu­ner og re­gions­råd.

Blandt del­ta­ger­ne på tu­ren var re­gions­rå­ds­med­lem for Re­gion Midtjylland og nu­væ­ren­de EU- par­la­ments­med­lem An­ders Vi­sti­sen. Han var med på skon­ner­ten og bli­ver i de lo­ka­le me­di­er om­talt som re­gions­rå­dskan­di­dat. Og­så an­dre byrød­der delt­og, li­ge­som DF- po­li­ti­ke­ren Jørn Dor­h­mann til et lo­kalt me­die la­der for­stå, at han hå­ber, at ' char­meof­fen­si­ven kan ses til kom­mu­nalval­get’.

Sam­ti­dig af­slø­rer Dansk Fol­ke­par­ti sig selv i en pres­se­med­del­el­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.