E til valg­kamp

BT - - NYHEDER -

fra 6. au­gust 2013, som BT har fun­det frem. Her in­vi­te­rer par­ti­et til pres­se­mø­de på Hels­in­gør Havn ' for­an skon­ner­ten ' Hal­mø', hvor der vil væ­re ' dansk mu­sik, lo­ka­le øl og hav­ne­fest- stem­ning’. Ik­ke et ord om EU Og se­ne­re i pres­se­med­del­el­sen om­ta­les dan­mark­s­tu­ren som ' par­tiets 10 da­ges som­mer­togt til 16 dan­ske hav­ne rundt i Dan­mark’. Ik­ke et ord om EU. End­vi­de­re står der i pres­se­med­del­el­sen: ' Tog­tet slut­ter den 17. au­gust, hvor ' Hal­mø’ og Dansk Fol­ke­par­ti an­lø­ber Aar­hus, hvor der hol­des et stort til­lids­mands­stæv­ne med fo­kus på det kom­men­de valg til kom­mu­ner og re­gio­ner’.

Pro­fes­sor ved In­sti­tut for Sam­fund og Glo­ba­li­se­ring ved RUC Bent Gre­ve me­ner, at som­mer­tog­tet er på ' kan­ten’, for­di EUs fonds­mid­ler ik­ke må bru­ges til en lo­kal valg­kamp.

» Man får det ind­tryk, at Dansk Fol­ke­par­ti her har tænkt over, at hvis man gjor­de det så­dan, så kun­ne man slå to fl uer med et smæk. Dels har man vil­let for­tæl­le no­get om EU, men sam­ti­dig har man og­så kun­net prom­ove­re lo­ka­le kan­di­da­ter til kom­mu­nalval­get, « si­ger han.

» Og der­for er det i mi­ne øj­ne på kan­ten i for­hold til EU- reg­ler­ne, at man på den må­de har blan­det lo­kal valg­kamp ind i en EU- kampag­ne, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.