’ Man kan ik­ke væ­re på kant med reg­ler­ne’

BT - - NYHEDER -

UD MED SPROGET Op­ly­ste du EU om, at tog­tet med Hal­mø og­så skul­le bru­ges til at prom­ove­re by­rå­dskan­di­da­ter? » Ja, al­ting er lagt fuld­stæn­dig frem. Det har in­tet at gø­re med, om man er kan­di­dat el­ler ej. Det af­gø­ren­de er, om man in­for­me­re­de om EU, og det gjor­de vi. Jeg var selv med rundt, og jeg holdt den ene ta­le eft er den an­den, « si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

Er du enig i, at pen­ge­ne ik­ke må bru­ges til lo­ka­le valg­kam­pe?

» Reg­ler­ne si­ger, at hvis man er uden for valg­pe­ri­o­den, som er tre uger før og eft er et valg, må pen­ge­ne bru­ges. Det var vi. «

Bent Gre­ve si­ger, at det var på kant med reg­ler­ne?

» Man kan ik­ke væ­re på kant med reg­ler­ne. Det er li­ge­som når man sej­ler. En­ten er man på bå­den, el­ler og­så er man i van­det. Det­te er fuld­stæn­dig for­hånds­god­kendt. Vi hav­de en så lang pro­ces, hvor vi sad og dis­ku­te­re­de, hvor stort ban­ne­ret skul­le væ­re og den slags. Jeg sy­nes, Bent Gre­ve skal op­pe sig og si­ge, om det er i over­ens­stem­mel­se med reg­ler­ne el­ler ik­ke. Hvis han me­ner, at vi har brudt reg­ler­ne, ta­ger jeg ger­ne en dis­kus­sion med ham. Men det der pus­le­ri med, at det er en gråzo­ne, har in­tet med no­get at gø­re. «

Men reg­ler­ne si­ger da ik­ke no­get om, at de kun gæl­der tre uger før og eft er en valg­kamp?

» Jeg kan ba­re si­ge, hvad jeg har få­et op­lyst, og hvor­dan reg­ler­ne er i prak­sis. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.