Fejl for­sin­ker ra­cis­mesag mod Ålen

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TIETS MØLPOSE En po­li­ti­an­mel­del­se om ra­cis­me mod Zen­tro­pa­di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk har i må­neds­vis sam­let støv hos Østjyl­lands Po­li­ti. Den op­sigtsvæk­ken­de an­mel­del­se kom fra for­man­den for Dan­sker­nes Par­ti, Da­ni­el Carlsen, i au­gust, ef­ter Pe­ter Aal­bæk hav­de kaldt dan­ske­re ’ gri­se­far­ve­de’ i in­ter­view med fle­re me­di­er. Men trods sa­gens po­li­ti­ske ka­rak­ter har Østjyl­lands Po­li­ti ik­ke fo­re­ta­get sig no­get end­nu.

» Der er ta­le om en fejl. An­det kan jeg ik­ke for­kla­re det med. I før­ste om­gang skal vi sen­de sa­gen til Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti, og så skal den ef­ter sags­be­hand­lin­gen sen­des til Statsad­vo­ka­ten, der skal vur­de­re, om der skal rej­ses til­ta­le. Men det er alt­så ik­ke sket end­nu, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sær i Østjyl­lands Po­li­ti Hel­le Fly Edel­bo.

Carl­sens an­mel­del­se kom 21. au­gust, ef­ter Zen­tro­pa kun­ne of­fent­lig­gø­re, at man i sam­ar­bej­de med fil­min­struk­tø­ren Ma­ny­ar Parwa­ni er på vej med en spil­le­film, der skil­drer det dra­ma­ti­ske døgn un­der ter­r­or­an­gre­bet i København.

Parwa­ni har en an­den et­nisk bag­grund end dansk, og det var en år­sa­ger­ne til, at Pe­ter Aal­bæk (’ Ålen’ i dag­lig ta­le) var lyd­hør over for idéen, for­tal­te han til Ber­ling­s­ke.

» Jeg vil­le ha­ve af­vist det blankt, hvis det var en ban­de gri­se­far­ve­de kunst­ne­re, der vil­le for­tæl­le det her, men når en ban­de bru­ne men­ne­sker hen­ven­der sig med in­ten­tio­ner om at for­tæl­le net­op den­ne her hi­sto­rie, så er min nys­ger­rig­hed vakt, « sag­de han.

Og den kom­men­tar faldt høj­re­na­tio­na­li­sten Da­ni­el Carlsen for bry­stet, for­di den ef­ter hans me­ning er li­ge så ned­sæt­ten­de som be­mærk­nin­ger mod an­dre be­folk­nings­grup­per ba­se­ret på de­res hud­far­ve. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.