’’

BT - - NYHEDER -

Jeg er i ud­gangs­punk­tet po­si­tiv. Der er in­gen tvivl om, at hvis vi skal hånd­te­re den her ud­for­dring, så skal vi styr­ke de yd­re græn­ser. Det er ret åben­lyst, at der er nog­le lan­de, som har lidt svært ved det

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, om ud­vi­det EU- sam­ar­bej­de om at be­skyt­te de yd­re græn­ser, der på sigt kan le­de til et de­ci­de­ret fæl­les eu­ro­pæ

isk græn­se­vagtsy­stem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.