’ Se, han prik­ker alt­så

BT - - NYHEDER -

ZOO- SKOLE

» Vi er en fa­mi­lie, som er glad for na­tu­ren, og vi er gla­de for, at vi kan gi­ve vo­res børn den her op­le­vel­se. Jeg tror, at de kan læ­re rig­tig me­get af at væ­re her i dag, og de får en op­le­vel­se, de el­lers ik­ke vil­le få, « si­ger Ten­na Lil­jen­dal.

Sam­men med sin mand Leif Kri­sten­sen og de­res børn – Thea på ni år og To­bi­as på 11 år – hav­de de i god tid sik­ret sig plads på tri­bu­nen for at over­væ­re dis­se­ke­rin­gen. Det skul­le vi­se sig at væ­re en god ide, for der blev hur­tigt fyldt op på til­sku­er­plad­ser­ne, og der var så­le­des ik­ke plads til al­le, der ger­ne vil­le ha­ve et glimt af den dø­de lø­ve. In­ter­na­tio­nal shit­storm In­teres­sen for ar­ran­ge­men­tet var be­stemt ik­ke ble­vet min­dre af den mas­si­ve me­di­eom­ta­le, par­te­rin­gen af lø­ven fik. Det skyld­tes pri­mært de man­ge ne­ga­ti­ve re­ak­tio­ner, der blandt an­det duk­ke­de op på Oden­se Zoos hjem­mesi­de.

» I er fra­stø­de­n­de mor­de­re, « lød skuds­må­let blandt an­det fra en en­gelsk kvin­de, og me­re end 130.000 sat­te de­res sig­na­tur på en un­der­skrif­tind­sam­ling, der hav­de til for­mål at stop­pe dis­se­ke­rin­gen af lø­ven. Det fik dog ik­ke fa­mi­li­en Lil­jen­dal- Kri­sten­sen til at hol­de sig væk.

» Jeg sy­nes, at det er lidt hyste­risk, at de re­a­ge­rer så­dan. I ste­det for at dy­ret ba­re blev de­stru­e­ret, så bli­ver ste­det brugt til læ­ring og forsk­ning, og det er da langt bed­re, « si­ger Ten­na Lil­jen­dal.

Det var kun tred­je gang, Ras­mus Ko­lind og Lot­te Tran­berg, der beg­ge læ­ser bi­o­lo­gi og ar­bej­der i Oden­se Zoo, dis­se­ke­re­de en lø­ve.

» Med så stort et pu­bli­kum så er der da lidt ner­ver på. Men jeg tror, at det bli­ver en rig­tig god op­le­vel­se for bå­de børn og voks­ne, og jeg hå­ber, at de kom­mer hjem med vi­den, de ik­ke hav­de, da de kom, « sag­de Ras­mus Ko­lind, før han sat­te kni­ven i lø­ven og en stank af dødt dyr og ind­vol­de bred­te sig ud over til­sku­er­ræk­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.