Po­li­ti­et tru­et af vid­ne

BT - - NYHEDER -

EFTERFORSKNING Fem da­ge in­den de før­ste an­hol­del­ser i Ti­na- sa­gen, hen­vend­te per­so­nen, der tip­pe­de po­li­ti­et, sig til norsk po­li­ti og tru­e­de med at øde­læg­ge ef­ter­forsk­nin­gen, hvis ik­ke de skred til hand­ling. Po­li­ti­et i Lyng­dal i Nor­ge modt­og 31. juli en lyd­op­ta­gel­se fra en mand. Den in­de­holdt en sam­ta­le mel­lem man­den og en 36- årig barn­doms­ven, der an­gi­ve­ligt var in­vol­ve­ret i dra­bet på 20- åri­ge Ti­na Jør­gen­sen, som blev dræbt i år 2000.

Cir­ka halvan­den må­ned se­ne­re var der ik­ke fo­re­ta­get no­gen an­hol­del­ser i sa­gen, og det fik man­den, der hav­de tip­pet po­li­ti­et, til at true med at øde­læg­ge ef­ter­forsk­nin­gen, skri­ver VG.

Man­den var fru­stre­ret over, at po­li­ti­et ik­ke hav­de hand­let på bag­grund af oplys­nin­ger­ne, som var kom­met frem i lyd­op­ta­gel­sen. I op­ta­gel­sen for­tal­te barn­doms­ven­nen an­gi­ve­ligt om dra­bet på Ti­na Jør­gen­sen, li­ge­som han nævn­te tre an­dre per­so­ner. Der­for gav man­den po­li­ti­et en frist på to uger.

Hvis po­li­ti­et ik­ke skred til hand­ling in­den fri­sten, vil­le to navn­giv­ne ad­vo­ka­ter mod­ta­ge lyd­op­ta­gel­sen, lød man­dens trus­sel. Tru­e­de med ad­vo­kat og pres­se Po­li­ti­et hav­de mi­stet al sin tro­vær­dig­hed og vil­le ik­ke hjæl­pe i sa­gen, men­te man­den, som og­så tru­e­de med at sen­de op­ta­gel­sen til Af­ten­po­sten, VG og Dag­bla­det.

Ved at sen­de op­ta­gel­sen til me­di­er­ne vil­le man­den ud­stil­le po­li­ti­et, som han be­skyld­te for at væ­re in­kom­pe­tent, skri­ver VG.

Og hvis man­den selv blev an­holdt af po­li­ti­et, vil­le op­ta­gel­sen bli­ve spredt med det sam­me.

Po­li­ti­et var an­gi­ve­ligt in­te­r­es- se­ret i at få fin­gre i man­dens mo­bil og com­pu­ter, som de vil­le ransa­ge, iføl­ge VG. Det var man­den dog langt­fra in­ter­es­se­ret i, og han tru­e­de med at smi­de sin com­pu­ter i en sø, hvis po­li­ti­et kræ­ve­de at få den ud­le­ve­ret.

Sel­ve da­gen før an­hol­del­ser­ne i Ti­na- sa­gen hen­vend­te man­den sig igen til po­li­ti­et og kræ­ve­de hand­ling. Han men­te, at po­li­ti­et op­før­te sig som en bør­ne­ha­ve og ik­ke en drabs­af­de­ling, for­di de ik­ke hav­de hand­let end­nu, selv­om de hav­de haft be­vi­ser­ne i halvan­den må­ned, skri­ver VG.

» Jeg hav­de haft oplys­nin­ger­ne i to må­ne­der uden at kun­ne de­le dem med no­gen. Det var me­get hårdt. Det var en let­tel­se at af­le­ve­re lyd­op­ta­gel­sen til po­li­ti­et, men så ske­te der ik­ke no­get i sa­gen, og det gjor­de mig me­get fru­stre­ret, « si­ger man­den til VG.

Da­gen ef­ter fo­re­tog po­li­ti­et så den før­ste af fi­re an­hol­del­ser. Tre af de an­hold­te var tid­li­ge­re klas­se­kam­me­ra­ter i fol­ke­sko­len. Fre­dag blev al­le de fi­re sig­te­de løsladt. De er al­le sta­dig sig­te­de i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.