Den­gang det g

BT - - NYHEDER -

Kühl­mann,

Lo­ne » Jeg dæk­ke­de ta­mil- sa­gen i sin tid, og skul­le rap­por­te­re li­ve i TV- Avi­sen en dag, og skul­le sam­men­fat­te 10 ti­mers af­hø­rin­ger i ret­ten. Jeg kom li­ge ud fra ret­ten og gik næ­sten di­rek­te på i TVA 18.30, og så kun­ne jeg ba­re ik­ke. Det var så for­fær­de­ligt. Jeg be­gynd­te sim­pelt­hen at ta­le sort og prø­ve­de for­fra en fi­re- fem gan­ge, men jeg kom al­drig i gang. Det var ik­ke en sær­lig stolt repor­ter, der tog tilbage til TV- by­en ef­ter den fa­dæ­se, « for­tæl­ler en ær­lig Mor­ten Løk­ke­gaard, der var vært i TVA fra 1996 til 2005. I dag sid­der han i Fol­ke­tin­get for Ven­stre. De tre TVA- vær­ter Pau­la Lar­rain, Jep­pe N tør Ma­ria Rør­bye Rønn. Selv­om Rønn ik­ke chef, at hun og­så er ude på den tyn­de is in­dim » Jeg sov ik­ke ret man­ge ti­mer, nat­ten før vi fl min be­slut­ning, og jeg vid­ste, at vi ri­si­ke­re­de ik­ke uden ri­si­ko, og jeg hav­de ondt i ma­ven, er­ne var fulgt med. «

» Det mest ner­vepi­r­ren­de var, da jeg fulg­te den da­væ­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster K. B. Andersen til Spa­ni­en. Da han kør­te i kor­te­ge med den da­væ­ren­de span­ske mi­ni­ster­præ­si­dent, råb­te jeg, at vi skul­le lø­be ef­ter hans vogn for at få nog­le go­de billeder. Men den span­ske præ­si­dents livvag­ter tro­e­de, der var no­get galt. De trak de­res pi­sto­ler og be­gynd­te at sky­de ef­ter os. Det var ik­ke så sjovt, « smi­ler

der var på TVA fra 1974 til 1988. I dag er hun for­fat­ter og har li­ge ud­gi­vet selv­bi­o­gra­fi­en ’ Det skal se nemt ud’. ( Gyl­den­dal).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.