Gik galt på TVA

BT - - NYHEDER -

Ny­bro

Ti­ne Gøts­che

Sø­ren Ka­ster, To gan­ge Mi­ster News mø­der hin­an­den. TVAs nu­væ­ren­de vært, Kim Bild­søe Lassen, fik et ori­gi­nalt TVA- slips fra 1965 af sam­me års TVA- vært Claus Ja­cob­sen. Kim Bild­søe af­slø­re­de, at hans ab­so­lut mest ner­vepi­r­ren­de mo­ment var ved for­ri­ge fol­ke­tings­valg, hvor alt gik i sort, li­ge før DRs sen­ding be­gynd­te. » Ask Ro­strup og jeg ane­de ik­ke, om vi var på, og vi måt­te ba­re for­sø­ge at la­de som in­gen­ting. Vi stod uden­for og kun­ne kun se os selv langt væk på en lil­le­bit­te skærm. Vi ane­de ik­ke, om vi var midt i den stør­ste me­di­eskan­da­le no­gen­sin­de. Det var vildt hef­tigt. Og det var i lang tid. Om­kring et kvar­ter. Lang tid nok til, at Ask be­gynd­te at gå i pa­nik og til, at vi be­gynd­te at fryse. Pyha, vi var helt dræ­net for kræf­ter da vi var fær­di­ge. «

Li­ne Gert­sen

Pe­ter Ole­sen, To af TV- Avi­sens nu­ti­di­ge char­me­trol­de, Er­kan Öz­den og Kaa­re Qvist » Nog­le af mi­ne mest ner­vepi­r­ren­de øje­blik­ke har væ­ret de gan­ge, jeg har væ­ret ude i brænd­punk­ter­ne som repor­ter. Jeg re­di­ge­re­de en­gang et indslag i et Her­ku­les- fly, mens jeg fløj fra Irak til Jor­dan, og nå­e­de kun li­ge at af­le­ve­re indsla­get, et mi­nut før det skul­le på. Der var sved på pan­den, « sag­de Er­kan Öz­den.

er ik­ke i tvivl om, hvad der er hen­des mest ner­vepi­r­ren­de op­le­vel­se som TVA- vært:

» Det var uden tvivl den af­ten, hvor jeg kol­lap­se­de for åben skærm. Jeg var

li­ge i be­gyn­del­sen af min gravi­di­tet og hav­de ik­ke få­et no­get at spi­se. Til gen­gæld hav­de Klavs Bund­gård Povls­en fodret mig med ’ Bam­semums’

skum­gum­mi­fi­du­ser, hvil­ket vi sta­dig mo­rer os

over in­di­mel­lem. Da jeg gik på skær­men, be­gynd­te jeg at ta­le sort, og så kol­lap­se­de jeg sim­pelt­hen. Jeg blev hen­tet med am­bu­lan­ce og kørt på ho­spi­ta­let med ilt­ma

ske på. Det var me­get dra­ma­tisk, og hi­sto­ri­en gik he­le ver­den rundt. «

» I min pe­ri­o­de send­te vi en me­get sen kort TV-- Avis, hvor man selv hav­de skre­vet nyhe­der­ne og selv præ­sen­te­re­de dem. Stu­di­et lå et godt styk­ke fra mit kon­tor, og da jeg skul­le sen­de, op­da­ge­de jeg, at jeg hav­de glemt ma­nuskrip­tet. Jeg hav­de kun vej­r­ud­sig­ten med. Så jeg gik og im­pro­vi­se­re­de to nyhe­der, jeg kun­ne hu­ske fra hukom­mel­sen og læ­ste vej­ret op. Jeg hør­te al­drig no­get for det. Che­fer­ne har sik­kert al­drig op­da­get det, « si­ger der var TVA- vært fra 1990 til 1995. I dag er han in­de­ha­ver af Kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ka­sters.

» Før i ti­den tryk­ke­de vi selv ly­den på via en kon­takt for­an os. En dag røg den li­ge gen­nem bor­det, og vi kun­ne ik­ke få den på plads. Så i re­sten af ud­sen­del­sen lå der en mand mel­lem mi­ne ben un­der bor­det og holdt den, hver gang jeg præ­sen­te­re­de det næ­ste indslag, « for­tæl­ler der var an­sat på TVA fra 1976 til 1990. Si­den har han skre­vet fle­re bø­ger og holdt fored­rag.

og med ge­ne­ral­di­re­ke selv er på skær­men, af­slø­re­de DRs øver­ste mel­lem: flyt­te­de TV- Avi­sen fra 21.00 til 21.30. Det var e at mi­ste 300.000 se­e­re på én af­ten. Det var ind­til vi fik at vi­de, at det var lyk­ke­des og se-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.