’’

Det gør mig vred, at jeg bli­ver ud­sat for diskri­mi­na­tion

BT - - NYHEDER -

Og­så den her­bo­en­de fran­ske jour­na­list Slim Al­lagui har haft lej­lig­hed til at dis­ku­te­re det prekæ­re em­ne med prins­ge­ma­len og har et klart bud på, hvor­for han bli­ver ved med at ta­ge det op til dis­kus­sion:

» Jeg tror, det pi­ner ham, og han fø­ler, at han bli­ver diskri­mi­ne­ret og uret­fær­digt be­hand­let. Det har han og­så tid­li­ge­re sagt til mig per­son­ligt. Han vil­le ger­ne kal­des for kon­ge­ge­mal. Han for­står ik­ke, at i et land, hvor man pra­ler af lig­hed mel­lem køn­ne­ne, så bli­ver mæn­de­ne min­dre værd, « for­kla­rer Slim Al­lagui.

Det over­ra­sker ham der­for hel­ler ik­ke, at det er ble­vet en prin­cipsag for den fransk­fød­te prins:

» Fransk­mæn­de­ne er et stolt fol­ke­færd, og han fø­ler, at han er ble­vet trå­dt over tæ­er­ne ved ik­ke at bli­ve be­trag­tet som en li­ge­vær­dig part­ner. Han bli­ver ved med at po­in­te­re det, hver gang han bli­ver spurgt – og­så selv om det ik­ke kom­mer til at lyk­kes, « vur­de­rer Slim Al­lagui.

Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der er kon­ge­hu­s­eks­pert og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, un­drer sig over, at prins Hen­rik ba­re bli­ver ved og ved:

» Det ly­der som en gen­ta­gel­se af det, han har sagt fl ere gan­ge før, net­op at han vil væ­re kon­ge­ge­mal. Han må åben­bart ha­ve en helt an­der­le­des op­fat­tel­se af sin rolle, end hvad tra­di­tio­nen egent­lig til­si­ger her­op­pe. Det må lig­ge ham vir­ke­lig me­get på sin­de, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen. Tit­tel­ryt­te­ri Han for­kla­rer, at vi i Dan­mark føl­ger den nor­d­eu­ro­pæ­i­ske tra­di­tion, hvor man bru­ger tit­len prins og prins­ge­mal om den, der er gift med den re­ge­ren­de dron­ning.

» Det har nu en­gang al­tid væ­ret så­dan, at når man gift ede sig ind i det dan­ske kon­ge­hus, uan­set om man er mand el­ler kvin­de, så måt­te man un­der­læg­ge sig de tra­di­tio­ner, der nu en­gang var. Man går jo ind i det med åb­ne øj­ne, så der­for kan det un­dre, at han bli­ver ved med at kom­me med de her ud­ta­lel­ser. «

Hov­bak­ke Sø­ren­sen er enig med Al­lagui i, at det kan væ­re prins Hen­riks bag­grund, der gør, at ti­tel­ryt­te­ri­et har så stor be­tyd­ning:

» Han brin­ger nog­le an­dre vær­di­er med sig og et an­det syn på, hvil­ken sta­tus mænd og kvin­der skal ha­ve i for­hold til hin­an­den. Et me­get pa­tri­ar­kalsk syn, som han har med sig fra Frankrig og Sy­d­eu­ro­pa, hvor man som mand læg­ger me­get vægt på at væ­re fa­mi­lie­over­ho­ve­det, hvil­ket vi jo i Dan­mark i dag be­trag­ter som lidt gam­mel­dags. «

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra hoff et, men kom­mu­ni­ka­tions­chef Le­ne Bal­le­by er ik­ke vendt tilbage på BTs hen­ven­del­ser. Det æld­ste med­lem af kon­ge­fa­mi­li­en bli­ver end­nu en gang hoff ets stør­ste ho­ved­pi­ne. Prins Hen­rik er tid­li­ge­re ble­vet be­skyldt for at på­fø­re det dan­ske kon­ge­hus rid­ser i lak­ken med si­ne ud­ta­lel­ser om, at han ger­ne vil væ­re kon­ge. Og nu åb­ner prins Hen­rik at­ter en la­deport for kri­tik med si­ne ud­ta­lel­ser i den fran­ske avis Le Fi­ga­ro, hvor han eft er­ly­ser an­er­ken­del­se og en ti­tel som kon­ge­ge­mal.

Ud­ta­lel­ser­ne ska­ber ir­ri­ta­tion hos hoff et, me­ner hi­sto­ri­ker og kon­ge­hus­spe­ci­a­list Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

» Det er i hvert fald et ir­ri­ta­tions­mo­ment for hoff et, kon­ge­hu­set og for Dron­nin­gen. Det ska­ber en uøn­sket de­bat om kon­ge­hu­set, som ik­ke er ude­luk­ken­de po­si­tiv, og det er pro­ble­met, hver gang han gør det. Man­ge i Dan­mark har svært ved at for­stå, hvor­for han bli­ver ved med at kom­me med de her ud­ta­lel­ser, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Den 81- åri­ge prins­ge­mal bli­ver oft e po­rtræt­te­ret som kon­ge­fa­mi­li-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.