’ Ska­de­ligt for kon­ge­hu­set’

BT - - NYHEDER -

SVÆR AT STY­RE ens utæm­me­li­ge med­lem, der age­rer me­re eft er egen lyst og hold­nin­ger end eft er for­vent­nin­ger og eti­ket­te. Der­for har hoff et og­så svært ved at sty­re, hvad der kom­mer ud, når prins­ge­ma­len åb­ner for slu­ser­ne.

» Hoff et kan jo ik­ke be­stem­me, hvad de en­kel­te med­lem­mer af kon­ge­hu­set skal me­ne og ud­ta­le sig om, så der er græn­ser for, hvad man kan gø­re ved det. Men sam­let set er det no­get, der ska­der kon­ge­hu­set. Det har vi set gang på gang i de me­nings­må­lin­ger, som la­ves i kølvan­det på hans ud­ta­lel­ser. « Kri­tik gi­ver bag­slag Selv om der nok er ble­vet gri­net og gjort nar ad ham gen­nem åre­ne, så har han iføl­ge bran­din­g­eks­per­ter for­må­et at bli­ve kult for sin ev­ne til at gå ene­gang, men hi­sto­ri­en vi­ser og­så, at Prin­sens kri­tik af Dan­mark oft est gi­ver bag­slag.

» Hver gang han er ved at bli­ve me­re po­pu­lær, og dan­sker­ne be­gyn­der at sy­nes, at han er en in­ter­es­sant per­son, for­di han gør nog­le ting, som vi ik­ke for­ven­ter, så kom­mer de her ud­mel­din­ger. Al­le me­nings­må­lin­ger vi­ser, at det er no­get, der gi­ver bag­slag for ham, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.