Plys og pju­ske en­der hos Dy­re­nes Be­skyt­tel­se

BT - - NYHEDER -

TAM­ME KANINER Det vrim­ler med gna­ve­re på dy­re­in­ter­na­ter rundt om­kring i lan­det. Dan­sker­ne ind­le­ve­rer nem­lig i re­kord­s­tort an­tal de­res kæ­le­dyr, som de ik­ke selv vil ha­ve me­re. Så­le­des har Dy­re­nes Be­skyt­tel­se al­le­re­de nu mod­ta­get 12 pro­cent fle­re kaniner og mar­svin i år, end de gjor­de i he­le 2014. Det for­tæl­ler Jens Jo­kum­sen, der er pro­jekt­le­der i dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­nen.

» Det er po­si­tivt, at dan­sker­ne i hø­je­re grad ta­ger stil­ling og gi­ver dy­ret en ny chan­ce i ste­det for ba­re at få det af­li­vet. Men det sti­gen­de an­tal af ind­le­ve­rin­ger øger selv­føl­ge­lig og­så pres­set på vo­res in­ter­na­ter, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

I alt har Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses in- ter­na­ter mod­ta­get 455 kaniner og mar­svin i 2015, som de for­sø­ger at fin­de nye hjem til. Det er især ka­ni­ner­ne, folk ik­ke læn­ge­re vil ha­ve. Ind­til vi­de­re er 342 kaniner så­le­des ble­vet ind­le­ve­ret i år.

Det er ude­luk­ken­de sun­de og ra­ske dyr, som in­ter­na­ter­ne ta­ger imod. Og dy­re­nes eje­re be­ta­ler så et be­løb, som skal dæk­ke in­ter­na­tets om­kost­nin­ger, når det over­ta­ger kæ­le­dy­ret. Vok­ser fra de kæl­ne gna­ve­re » Of­te er kaniner og mar­svin an­skaf­fet til min­dre børn, og når de så bli­ver stør­re, mi­ster de må­ske in­teres­sen for dy­ret. Det er der­for vig­tigt at tæn­ke sig grun­digt om, in­den man an­skaf­fer et dyr. Man skal over­ve­je, hvor man­ge år det le­ver, hvad det ko­ster at ha­ve, og hvor me­get tid det kræ­ver, « si­ger Jens Jo­kum­sen, der dog un­der­stre­ger, at in­ter­na­ter­ne ik­ke kan ta­ge imod al­le dyr, for­di de­res pri­mæ­re op­ga­ve er at hjæl­pe dyr i nød.

Al­li­ge­vel for­ven­ter pro­jekt­le­de­ren, at stig­nin­gen i an­tal­let af ind­le­ve­rin­ger af kæ­le­dyr vil fort­sæt­te i de kom­men­de år.

» Der er sta­dig to må­ne­der tilbage af året, og vi har al­le­re­de sat re­kord. De kom­men­de år vil vi sik­kert fort­sæt­te med at se en stig­ning i ind­le­ve­re­de dyr, « si­ger Jens Jo­kum­sen.

Det er især Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses in­ter­nat i Roskil­de, der har få­et ind­le­ve­ret man­ge kaniner og mar­svin. Det har så­le­des mod­ta­get 197 kaniner og 65 mar­svin i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.