TE­O­RI: RUMVÆSNER SUGER ENER­GI FRA STJERNE

BT - - NYHEDER -

Stjer­nen, der er ble­vet døbt KIC 8462852, har si­den 2009, hvor Kep­ler- rum­te­leskopet før­ste gang fan­ge­de ly­set fra den, gi­vet for­ske­re ho­ved­brud.

For mod­sat de an­dre 150.000 stjer­ner, te­leskopet fan­ger lys fra, sen­der den­ne et ufor­klar­ligt lys­møn­ster, skri­ver The At­lan­tic. I takt med at kend­te te­o­ri­er kom til kort, pres­se­de en al­ter­na­tiv te­o­ri sig på: En høj­tek­no­lo­gisk ci­vi­li­sa­tion har byg­get en ’ sværm af me­ga­struk­tu­rer’, der suger ener­gi ud af stjer­nen.

Det kun­ne ek­sem­pel­vis væ­re gi­gan­ti­ske sol­pa­ne­ler, der kred­ser rundt om stjer­nen, for­tæl­ler for­sker­ne til det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin.

» Rumvæ­se­ner er al­tid den sid­ste te­o­ri, man ta­ger i brug, men det her lig­ne­de no­get, man kun­ne for­ven­te, at en ik­kejor­disk ci­vi­li­sa­tion vil­le byg­ge, « si­ger Ja­son Wright, rum­for­sker ved Penn Sta­te Uni­ver­si­ty. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.