Pi­sto­ri­us i hus­ar­re­st

BT - - NYHEDER -

SYDAFRIKA på sin kæ­re­ste Re­e­va Ste­enkamp, som han i fe­bru­ar 2013 skød og dræb­te gen­nem en låst dør til ba­de­væ­rel­set i par­rets fæl­les hjem. Pi­sto­ri­us har for­kla­ret i ret­ten, at han tro­e­de, Ste­enkamp var en ind­brud­styv. gen lag­de dom­mer Tho­kozi­le Ma­si­pa vægt på, at statsanDen syd­afri­kan­ske lø­ber kla­ge­ren ik­ke kun­ne be­vi­se, Oscar Pi­sto­ri­us bli­ver på at Pi­sto­ri­us hav­de til hen­sigt tirs­dag fl yt­tet i hus­ar­re­st at dræ­be, da han aff yre­de fra det fængsel, han har skud­de­ne, men det er stats­sid­det i det se­ne­ste år. Det an­kla­ge­ren ue­nig i, og der­for op­ly­ser et syd­afri­kansk er dom­men ble­vet an­ket. prø­ve­løsla­del­ses­ud­valg til Hø­jeste­ret ven­tes at beBBC Afri­ca. An­kla­ger: Det var mord hand­le an­kesa­gen i novem­ber.Ankla­ge­myn­dig­he­den har anOscar Pi­sto­ri­us blev i ok­to­ber ket dom­men og kræ­ver, at Pi­scar Pi­sto­ri­us har til­bragt sid­ste år idømt fem års fæng­sto­ri­us i ste­det bli­ver dømt for de se­ne­ste 12 må­ne­der i et sel for uagt­somt mand­drab mord. Un­der stra­fud­må­lin- fængsel i ho­ved­sta­den Pre­to- ria og vil nu til­brin­ge re­sten af sin straf i hus­ar­re­st. En tid­li­ge­re be­slut­ning om at fl yt­te Pi­sto­ri­us i hus­ar­re­st blev i au­gust blo­ke­ret af Syd­afri­kas ju­stits­mi­ni­ster Mi­cha­el Masutha, som på det tids­punkt men­te, ’ det var for tid­ligt’.

28- åri­ge Oscar Pi­sto­ri­us, og­så kendt som Bla­de Run­ner, er født uden knog­ler i læg­ge­ne, og som spæd­barn fi k han am­pu­te­ret beg­ge ben un­der knæ­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.