UNGARJORDENRUNDT PÅ TYS­KLAND N

BT - - NYHEDER -

Den ty ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste BND gen­nem­før­te ind­til 2013 om­fat­ten­de over­våg­ning af am­bas­sa­der og myn­dig­he­der fra EU- lan­de og an­dre part­n­er­lan­de, skri­ver Der Spie­gel, som og­så me­ner at vi­de, at fransk­mænd og ame­ri­ka­ne­re var blandt må­le­ne. BNB Un­garns 41 ki­lo­me­ter lange pig­t­rå­ds­hegn på græn­sen til Kro­a­tien, der skal hol­de fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter ude, er byg­get fær­digt. Hæ­ren og po­li­ti­et er der­med i stand til at luk­ke græn­sen, så snart re­ge­rin­gen be­slut­ter det, op­ly­ser pre­mi­er­mi­ni­ster Vik­tor Or­báns stabs­chef Ja­nos La­zar iføl­ge Reu­ters. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.