FBI red­der 149 børn

BT - - NYHEDER -

USA Det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti har red­det 149 børn og an­holdt 150 bag­mænd i en lands­dæk­ken­de ind­sats mod men­ne­ske­han­del. Den år­li­ge ind­sats ’ Ope­ra­tion Cross Co­un­try’, som i år var den stør­ste til da­to, blev gen­nem­ført i sid­ste uge i 135 ame­ri­kan­ske by­er med hjælp fra Det Na­tio­na­le Cen­ter for For­s­vund­ne og Mis­brug­te Børn. Det skri­ver CBS News.

Fle­re end 500 po­li­ti­be­tjen­te delt­og i ak­tio­nen på ho­tel­ler, ka­si­no­er og an­dre ste­der, som be­sø­ges af al­fon­ser og prosti­tu­e­re­de.

» Når børn bli­ver be­hand­let som en va­re i snu­ske­de ho­tel­ler og mør­ke vejsi­der, må vi red­de dem fra de­res ma­re­ridt og straf­fe de an­svar­li­ge, « si­ger FBIs di­rek­tør Ja­mes Co­mey i en skrift­lig er­klæ­ring. Yng­ste of­fer er 12 år Det yng­ste af of­re­ne er an­gi­ve­ligt 12 år.

» Det er en vir­ke­lig ung al­der – vi er vir­ke­lig be­kym­re­de over det, « sag­de Sta­ca She­han, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Det Na­tio­na­le Cen­ter for For­s­vund­ne og Mis­brug­te Børn, i en vi­deo, som er ble­vet lagt ud på Fa­ce­book. Hun til­fø­jer, at de fle­ste børn er 15- 17 år.

USAs ju­stits­mi­ni­ster Lo­ret­ta Lynch sen­der ros til FBI:

» Men­ne­ske­han­del er en uhyr­lig og øde­læg­gen­de kri­mi­na­li­tet, der stjæ­ler liv og ned­bry­der vo­res na­tion, « ud­ta­ler hun i en skrift­lig er­klæ­ring.

» Som føl­ge af FBIs ene­stå­en­de ko­or­di­ne­ring og ek­sem­pla­ri­ske ind­sats sam­men stats­li­ge og lo­ka­le part­ne­re i ’ Ope­ra­tion Cross Co­un­try’, vil fle­re børn sove trygt i af­ten, og fle­re lo­vover­træ­de­re vil få de­res straf, « ud­ta­ler Lo­ret­ta Lynch. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.