Beck­ham er ri­ge­re end Eliza­beth

BT - - NYHEDER -

VELHAVERE

Men der er og­så man­ge kil­der til at hen­te pen­ge­ne hjem, for nav­net Beck­ham og fa­mi­li­ens per­so­ner bli­ver brugt i alt fra Vi­cto­ri­as tøj­de­sign- virk­som­hed og di­ver­se mo­de­l­op­ga­ver til David Beck­hams fod­bold- re­la­te­re­de ind­tje­ning. 12- årig søn hy­ret Ja, fak­tisk er Beck­ham- nav­net så stærkt, at selv par­rets un­ge søn Ro­meo Beck­ham som kun 12- årig blev hy­ret af luksu­støj­mær­ket Bur­ber­ry som mo­del. Iføl­ge Daily Mir­ror blev den un­ge knægt be­talt 450.000 kr. per dag for at væ­re mo­del, men re­k­la­men skul­le ef­ter­føl­gen­de iføl­ge de bri­ti­ske me­di­er ha­ve boo­stet Bur­ber­rys salg.

Iføl­ge for­ske­re er Beck­ham­fa­mi­li­ens ev­ne til at ska­be magt ste­get, si­den Beck­ham stop­pe­de med at væ­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

Og og­så for­mu­e­mæs­sigt går det alt­så frem. For iføl­ge In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness Ti­mes vur­de­res David Beck­hams for­mue nu alt­så til at væ­re stør­re end dron­ning Eliza­bet­hs, der iføl­ge den se­ne­ste rig­mands­li­ste over Eng­lands ri­ge­ste - den så­kald­te ’ Sun­day Ti­mes Rich List 2015’ - er på 340 mil­li­o­ner pund, hvil­ket sva­rer til 3,4 mia. kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.