Kul­tur Der­for hit­ter fa­mi­lie

BT - - KULTUR -

TV

DRs An­ders Ag­ger er og­så den ty­pe, der for­tæl­ler og de­ler si­ne hi­sto­ri­er. Han stil­ler sig ik­ke op på po­di­et blandt dem, der næg­ter at ud­ta­le sig om no­get pri­vat. Se­er­ne kan godt li­de vær­ter, der er sår­ba­re og vi­ser, at de ik­ke er per­fek­te og kan la­ve fejl. Se­er­ne tror ik­ke på det per­fek­te og ufejl­bar­li­ge.

» Rej­se­pro­gram­mer­ne med Bub­ber og BS har uden tvivl ba­net vej­en for de an­dre. Her har BS ik­ke ba­re væ­ret vært, men og­så eks­pert og ut­ro­lig luk­ket om sit pri­vat­liv. Her er vi kom­met me­get vi­de­re, « si­ger Tho­mas Heur­lin og til­fø­jer:

» Men det er ik­ke nok ba­re at rej­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.