’’

BT - - KULTUR - Tho­mas Bre­in­holt, pro­gram­chef på TV2

ud med sin fa­mi­lie. Det er TV2s rej­se­pro­gram­mer med sku­e­spil­le­ren Tho­mas Bo Lar­sen og hans dat­ter et ek­sem­pel på. Det gik ik­ke så godt, « si­ger eks­per­ten med hen­vis­ning til, at de gav for lidt af sig selv.

Me­die­kom­men­ta­tor Per Fa­ne- fjord Laur­sen fra Per Laur­sen Con­tent & Com­mu­ni­ca­tion Con­sul­tant har stu­de­ret tv- bran­chen nø­je gen­nem fi­re år­ti­er. Han me­ner:

» Rej­se­repor­ta­ger, hvor kend­te per­son­lig­he­der rej­ser ud med et ka­me­ra i hæ­le­ne og op­le­ver no­get, Vi smi­der ik­ke hvem som helst på skær­men. Det er ik­ke i vo­res in­ter­es­se at gi­ve vær­ter en god tur på TV2s reg­ning. Det skal væ­re godt tv, der har et po­ten­ti­a­le og ud­byt­te for se­er­ne er ik­ke en ny tv- gen­re. Det er set i man­ge ud­ga­ver, bå­de i in­for­ma­ti­ve og me­re for- sjov ud­ga­ver, si­ger Per Laur­sen. For­spil­let Hvis det strøm­mer til med nye va­ri­an­ter, er det me­get mu­ligt, at TV2 og an­dre tv- ka­na­ler er fri­stet af, at TV2s ’ Mod fjer­ne ky­ster’ over tre sæ­so­ner er en stor se­er­suc­ces. End­da blandt de mest se­te i man­ge uger. For­spil­let var jo, at TV2 vi­ste tog­ter­ne med Mik­kel Be­has far Tro­els Klø­ve­dal på Nord­ka­pe­ren. Det kan godt vir­ke over­ra­sken­de, at lidt gam­mel­dags ’ slow tv’ i TV2s pri­me­ti­me fæn­ger så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.