’ MOD FJER­NE KY­STER’

BT - - KULTUR -

godt. Det er svært for tv- sel­ska­ber­ne at ram­me nye tv- kon­cep­ter, der for al­vor træk­ker se­e­re. Så det er nær­lig­gen­de at tro, at de er in­spi­re­ret og for­sø­ger at knop­sky­de med nye ud­ga­ver af rej­se­pro­gram­mer, « si­ger Per Laur­sen. Fa­mi­lie­tra­di­tio­ner TV2s skift en­de le­del­se har gen­nem åre­ne fast­holdt mot­to­et, ’ Tv for fa­mi­li­en Dan­mark’.

Pro­gram­chef på TV2 Tho­mas Bre­in­holt si­ger:

» Det er ik­ke gi­vet som en na­tur­lov, at det er spæn­den­de at se vær­ter, der ta­ger på en tur med de­res fa­mi- lie, og vi smi­der ik­ke hvem som helst på skær­men. Det er ik­ke i vo­res in­ter­es­se at gi­ve vær­ter en god tur på TV2s reg­ning. Det skal væ­re godt tv, der har et po­ten­ti­a­le og ud­byt­te for se­er­ne. Mik­kels » Kurs mod fj er­ne ky­ster « er en vi­dere­fø­rel­se af de stol­te fa­mi­lie­tra­di­tio­ner, og Puks mål med rej­sen er, at fa­mi­li­en skal læ­re hin­an­dens for­skel­li­ge si­der at ken­de, no­get de har sav­net at ha­ve me­re tid til, « si­ger Bre­in­holt, og til­fø­jer:

» Vær­ter­ne gi­ver et ek­stra lag ved at vi­se de­res age­ren, når de er i det per­son­li­ge rum. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.