Ero­ti­ske Ry­an

BT - - TV - THRILLER 16: 45 18: 40 22: 40 05: 30 09: 10 13: 15 15: 00 07: 15 11: 15 21: 00 00: 25-

Da in­struk­tø­ren Ja­ne Cam­pion læ­ste ro­ma­nen ” In the Cut” af for­fat­te­ren Sus­an­na Mo­o­re, blev hun straks fa­sci­ne­ret af ho­ved­per­so­nen Fran­nie. Hun over­tal­te Mo­o­re til at hjæl­pe med at skri­ve hi­sto­ri­en om til et fi lm­ma­nuskript og kon­tak­te­de der­eft er sku­e­spil­le­rin­den Meg Ry­an, der blev fuld­stæn­dig op­slugt af ma­nuskrip­tet. ” Mens jeg læ­ste, hav­de jeg på in­tet tids­punkt for­nem­mel­sen af, hvad der skul­le til at ske. Det var li­ge­som at væ­re i en drøm”, si­ger Meg Ry­an og for­kla­rer, at hun og­så blev til­truk­ket af rol­len, for­di den var så me­get an­der­le­des end de rol­ler, hun tid­li­ge­re har spil­let. ” Fran­nie er helt an­der­le­des. Hun er ik­ke in­ter­es­se­ret i at glæ­de an­dre men­ne­sker, og hun er li­geg­lad med, hvad an­dre me­ner om hen­de. Hun er og­så me­get indadvendt. Jeg er vant til at spil­le me­get udad­vend­te rol­ler, så det var næ­sten som at la­ve en stum­fi lm”, si­ger Meg Ry­an. Og hi­sto­ri­en er da og­så me­re dy­ster end Ry­ans tid­li­ge­re rol­ler. Det er en fi lm om at

Med­vir­ken­de: sø­ge græn­ser og ik­ke mindst over­skri­de dem - især seksu­elt - og fi lmen rum­mer blandt an­det fl ere ero­ti­ske sce­ner.

( DR K)

( T) Las­sie i kni­be. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1949. Syv da­ge i maj. Ame­ri­kansk thriller fra 1964. ( T) Høj­en. En­gelsk krigs­dra­ma fra 1965. Cab­le Hogue – Præ­ri­ens tørsti­ge mand. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1970. ( T) Kat på et varmt blik­tag. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. ( T) Huck­le­ber­ry Finn. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1960.

( T) Min ko­ne er på krigs­stien. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1957.

( T) Kel­lys hel­te. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1970. ( T) The Ti­me Ma­chine. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1960.

( T) Op­gør i nat­ten. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1952.

Nat- tv.

Det er 21 år si­den, at in­struk­tør Ja­ne Cam­pion var på al­les læ­ber med Oscar- vin­de­ren ” The Pi­a­no”. Aft enens fi lm er ik­ke på sam­me ni­veau, men min­dre kan og­så gø­re det

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.