Sorg og fi­re børn

BT - - TV-GUIDE - Hen­ning Hø­eg |

TEMA- UGE Så er det igen tid til TV2s tema- uge un­der slo­ga­net ’ Knæk Can­cer’. Og den står bå­de på un­der­hold­ning, de­bat og hjer­teskæ­ren­de do­ku­men­tar­film. Til sid­ste ka­te­go­ri hø­rer ’ Kræft og kær­lig­hed - Når li­vet går vi­de­re’, der sen­des tors­dag af­ten.

Her mø­der vi blandt an­det de to dan­ske mænd Pe­ter og Ras­mus, der har hver sin unik­ke til­gang til den dy­be­ste sorg.

Så­le­des er Ras­mus i dag ale­ne med si­ne fi­re børn. Hans ko­ne Lou­i­se dø­de nem­lig sid- ste år af kræft. Og Pe­ter, der li­der af uhel­bre­de­lig mo­der­mær­ke­kræft, kan for­tæl­le om den sorg, der op­står, når man ved, at man skal her­fra og for­la­de sin fa­mi­lie.

Pe­ters ko­ne Ronja ved, at hun snart skal stå tilbage med par­rets to små børn. Og vi læ­rer om den nær­mest umu­li­ge ba­lan­ce imel­lem at ny­de den fæl­les tid, man har tilbage, men sam­ti­dig at skul­le for­be­re­de sig re­a­li­stisk på det liv som en­lig, der snart føl­ger.

Over en kvart mil­li­on dan­ske­re le­ver i dag med kræft. Og i en sær­ud­ga­ve af ’ Hol­der Dan­mark i li­ve’, der sen­des tirs­dag, mø­der vi nog­le af de dan­ske­re, der på en til­fæl­dig tirs­dag i ju­ni 2015 skul­le til be­hand­ling på lan­dets ho­spi­ta­ler. På da­gen føl­ger vi bl. a. 55- åri­ge Mor­ten Lar­sen, der skal igen­nem en avan­ce­ret ope­ra­tion, som er hans ene­ste mu­lig­hed for at vin­de over kræf­ten. Te­mau­gen af­slut­tes på lør­dag ot­te da­ge med et stort ind­sam­lingsshow. TV2 TORS­DAG 20.50 ’ KRÆFT OG KÆR­LIG­HED – NÅR LI­VET GÅR VI­DE­RE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.