Der­for træk­ker vi os fra

BT - - SPORTEN -

Eft er ot­te år træk­ker Saxo Bank sig til nytår fra sam­ar­bej­det med Oleg Tin­kov om cy­kel­hol­det Team Tin­koff - Saxo. Rus­se­ren har lan­get ud og an­kla­get den dan­ske bank for at væ­re for næ­rig. BT har kon­tak­tet Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er

. Chri­sten­sen for at fi nde ud af, hvor­for ban­ken har truk­ket sig.

» Der er man­ge for­skel­li­ge grun­de, men sam­let set led­te de til den­ne konklusion. Vi har væ­ret der i lang tid nu i for­skel­li­ge kon­stel­la­tio­ner, og vi sy­nes, det er på ti­de at prø­ve no­get an­det, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

» Det kun­ne vi godt tæn­ke os at ven­te lidt med at for­tæl­le nær­me­re om, ind­til vi er der. Men det vil væ­re en lidt an­der­le­des til­gang end den ’ tun­ge’ bran­din­g­eff ekt, som vi har haft på cy­kel­hol­det. «

» Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. Vi har haft en god tid med Oleg, og nu kig­ger vi fremad. «

» Det er klart, at Bjar­ne har haft stor be­tyd­ning for vo­res sponsorat i åre­nes løb, men det er én af man­ge ting, der må­ske har spil­let ind. Men det er ik­ke ale­ne dét. «

» Ja, det må vi jo se på, hvis der kom­mer no­get kon­kret på ba­nen. Li­ge nu er mel­din­gen nok, at vi i hvert fald i en sæ­son el­ler to hol­der pau­se fra de store bran­dings­pon-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.