Saxo Bank drop­per Tin­kov

BT - - SPORTEN - OVER­STÅ­ET KAPITEL

» Det har væ­ret et stort pri­vil­e­gi­um at sam­ar­bej­de med hol­det over de se­ne­ste ot­te sæ­so­ner, og vi er ut­ro­ligt stol­te af de man­ge suc­ces­ser, vi har op­nå­et sam­men i den pe­ri­o­de, « skrev Saxo Bank­di­rek­tø­rer­ne Lars Sei­er Chri­sten­sen og Kim Four­nais i en pres­se­med­del­el­se. Sær­lig tak til Tin­kov » Vi vil me­get ger­ne tak­ke bå­de det nu­væ­ren­de hold og hel­te fra tid­li­ge­re sæ­so­ner, fra Bjar­ne Ri­is over Al­ber­to Con­ta­dor, Pe­ter Sa­gan, Schleck­brød­re­ne, Fa­bi­an Can­cel­la­ra, Car­los Sa­stre til Mat­ti Bres­chel, Chris An­ker Sø­ren­sen og al­le de an­dre ryt­te­re, hvis hår­de ar­bej­de og de­di­ka­tion har løft et hol­det og vo­res eget brand som sponsor bå­de i Dan­mark og glo­balt, « til­fø­je­de duo­en.

Lars Sei­er Chri­sten­sen og Kim Four­nais frem­hæ­ver i sær­de­les­hed hol­dets rus­si­ske rig­mand, Oleg Tin­kov.

» Vi vil sær­ligt tak­ke Oleg Tin­kov, hol­dets nu­væ­ren­de ejer, og le­del­sen af Tin­koff - Saxo for part­ner­ska­bet, og vi ser frem til en god af­slut­ning på året sam­men. Cy­kel­spor­ten vil al­tid ha­ve en sær­lig be­tyd­ning for os, og vi øn­sker hol­det fort­sat suc­ces. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.